POLİTİKALAR


PolitikalarAMAÇ VE MİSYON

Uluslararası Bakalorya, öğrencilerin ulusal değerlerini ve kültürel kimliklerini korurken aynı zamanda uluslararası bir düşünceye sahip olabilmelerini sağlayan bir öğrenme tarzıdır. Bu program kapsamında akademik dürüstlük ilkesi en önemli politikaların başında gelmektedir.


Akademik dürüstlük ilkesi, özgün çalışmalar yapmayı, başkalarına ait fikirleri farklı bakış açılarıyla ve kaynak göstermek koşuluyla paylaşmayı sağlar. Öğrenenler, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirirken, aile ve öğretmenler bu konuda öğrenciye yol göstermektedir.


Okulumuz erken yaşlardan itibaren PYP programı ile öğrencilere sorumluluk alma ve ona göre davranma özelliğini kazandırmayı hedeflemiştir.


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu Akademik Dürüstlük Politikası “IB Öğrenen Profilleri” doğrultusunda hazırlanmıştır. IB, bu profilleri araştıran- sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, dengeli, duyarlı, açık görüşlü, riski göze alan, ilkeli ve dönüşümlü düşünen şeklinde tanımlamıştır. Uygulanan akademik dürüstlük politikası çerçevesinde; öğrencilerin kavramları, becerileri edinmesi, etik değerleri benimsemesi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak “dünya insanı” olması hedeflenmektedir.ÖĞRENEN PROFİLLERİ


Araştıran Sorgulayan


Doğuştan sahip oldukları merak duygusunu geliştirirler. Sorgulama, araştırma ve yürütme için gerekli becerileri kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer.Bilgili


Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlarDüşünen


Yaratıcı ve eleştirel düşünce yeteneklerini kullanarak karmaşık sorunların üzerinde düşünürler. Mantığa ve ahlaka uygun kararlar verirken inisiyatif kullanabilirler.İletişim Kuran


Bilgi ve düşüncelerini birden fazla dilde ve farklı iletişim yollarını kullanarak yaratıcı bir şekilde ifade edebilirler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.İlkeli


Kişilere ve topluluklara değer verirken doğruluk, dürüstlük ve adalet duygularıyla hareket ederler. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna son derece saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve buna bağlı ortaya çıkan sonuçların sorumluluğunu üstlenirler.Açık Görüşlü


Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler. Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışkındırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.Duyarlı

Bireylerin gereksinimleri konusunda hassastırlar ve onlara empati duygularını kullanarak sevgi ve saygıyla yaklaşırlar. Hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar, başkalarının yaşamları ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlarRiski Göze Alan

Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler.Dengeli

Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.Dönüşümlü Düşünen

Kendi öğrenme süreçlerini ve deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler.TUZLA ÖZEL EĞİTMEN İLKOKULU AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI İLKELERİÖğrenciler;


• Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşacağını Bilir.


• Ulaşılan doğru bilginin kullanımının önemini bilir.


• Araştırmalarını tarafsızlık ilkesi içinde yapması gerektiğini bilir


• Araştırmalarında birçok kaynaktan yararlanır


• Bilginin kaynağını sorgulayarak bu kaynakları (İnternet, yazılı kaynak vb) belirtir.


• Başkalarının fikir ve emeğine saygı duyar.


• Verilen ödev ve araştırmaları kendisi yapar.


• Farklı, yaratıcı ve özgün ürünler sunar.


• Bilgilerini başkalarıyla paylaşmanın önemini bilir.


• Aldıkları görevlerin sorumluluklarını kendileri üstlenir.


• Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu topluluğu akademik dürüstlük kurallarını bilir ve bu kurallara saygı gösterir


• Yaptığı çalışmalarda ve ortaya koyduğu ürünlerde dürüstlük ilkesine uyar.


• Ortaya çıkardıkları ürüne ve harcadıkları emeğe sahip çıkmaları gerektiğinin önemini bilir.Öğretmenler;


• Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu olarak belirlenmiş bir öğrenciden beklenen tüm akademik dürüstlük ilkelerini öncelikle kendileri benimsemişlerdir.


• Akademik dürüstlük politikasının ne ifade ettiğini öğrencilere anlatmaktan sorumludur.


• Doğru davranışlarıyla öğrencilere rol model olurlar


• Öğrenciler arasında ayrım yapmazlar, her birine eşit mesafede yaklaşırlar.


• Öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine olanak sağlayacak ödevler verirler ve gerekli rehberliği yaparlar


• Öğrencilerin araştırma ödevlerinde ve çalışmalarında kaynak göstermelerini sağlarVeliler;


• Öğrencilerin çalışmalarında akademik dürüstlük ilkelerini sergilemelerine destek olur.


• Okul ile iş birliği içerisinde olarak, öğrencinin akademik dürüstlük ilkelerine uymadığını fark ettiğinde bu durumu öğretmeleriyle paylaşır.


• Öğrencinin ödev ve çalışmalarını yapmak yerine yol gösterici misyonunu üstlenir. Okuldaki akademik dürüstlükle ilgili toplantılara katılmaları beklenir.


Akademik Dürüstlük politikası düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir. Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bir sonraki eğitim-öğretim yılı için plânlama yapılır.Dil Politikası

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda, Türk Milli Eğitim Müfredatı hedefleri; IB programları çerçevesinde yeniden şekillendirilmiştir. Okulumuz çağın ihtiyaçları ve öğrenenlerin ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak oluşturduğu, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim planı uygulamaktadır. Dil politikamızın temelinde farklı kişi ve toplumların kültürlerini anlayabilmek ve bu kültürlere değer vermek esastır. Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu, dil öğrenmenin sosyal beceriler bütünlüğü olduğuna inanarak, her öğretmeni bir dil öğretmeni olarak görür ve sadece anadilde değil, farklı dillerde de kendilerini ifade edebilme becerilerine sahip, meraklı ve ilgili öğrenen olmalarını hedeflemektedir. Avrupa ortak müfredat çerçevesini esas alarak hazırlanan programımızda öğrencilere temel dil becerileri kazandırılmaktadır.


Okulumuzda öğrenim dili Türkçedir. Dil çeşitliliği; Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerini kapsamaktadır. Öğrencilerimiz; Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri gibi temel konu alanlarında resmi öğretim dilimiz olan Türkçe eğitim alırlar.


Okulumuzda dil öğrenme süreci eş zamanlı olarak üç temel öğeyi kapsamaktadır.


Bu süreçler:


Dil Öğrenme: Öğrenenler, gündelik yaşantılarında diğer insanları dinleyip dili kullanırlar.


Dil Hakkında Öğrenme: Öğrenenler, dilin nasıl işlediğine dair anlamalarını geliştirirler.


Dil Aracılığıyla Öğrenme: Öğrenenler, çeşitli konulara ait bilgiyi, düşünceyi ve fikri dinlerken, onlar hakkında tartışırken ve dönüşümlü düşünme etkinliğinde bulunurken dili bir araç olarak kullanırlar


Dil öğrenme süreçleri, birbiriyle ilintili olduğundan ayrı süreçler olarak düşünülemezler. Dil öğretiminin ayrılmaz üç ana alanı; sözel dil, görsel dil ve yazılı dil olarak belirlenmiştir. Dinleme-konuşma, inceleme-sunum yapma ve okuma-yazma tüm dil çalışmalarının temelini oluşturur.


Okulumuzda dil gelişimini desteklemek için;


• Kütüphanenin etkin kullanımını destekleme ve geliştirmeye yönelik çalışmalar


• Okul içi ve okul dışı okuma eylemleri


• Haftada bir ders saati olacak şekilde okuma saatleri


• Sözlük ve imla kılavuzu kullanımını destekleme


• Dikte çalışmaları


• Not alma çalışmaları


Medya okuryazarlığını desteklemek için;


• Gazete, dergi, reklam, poster, broşür, çizgi film, karikatür gibi medya türlerini yorumlamayı ve kullanmayı öğrenme çalışmaları


Görsel okumayı destekleyebilmek için;


• İşaret, logo, bayrak, harita, çizelge, grafik düzenleyici, tablo okuma ve yorumlama çalışmalarına yer verilmektedir.


YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE;


İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda;


• Yabancı dilin önemine inanılarak anasınıfında İngilizce 5, Fransızca 2 ders saati, ilkokulda İngilizce 10, Fransızca 4 ders saati olarak dil eğitimi verilmektedir. Dilin sadece sınıf içerisinde işlenen bir ders olmadığı inancıyla, yaparak öğrenmeyi sağlamak için sınıf dışı gezi, festival, piknik, sinema, mini stüdyo ve bahçe etkinlikleri ile öğretim desteklenmektedir.


• Anasınıfından 1.sınıfın sonuna kadar amacımız, çocukların yabancı dile olan ilgilerini artırmak, sevdirmek ve temel becerilerini şarkılarla, oyunlarla ve hikâyeler ile eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır. 2.sınıftan itibaren okuma ve yazma becerilerine ağırlık verilerek öğrenenlerin çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerle yaratıcılıklarını ortaya koyacakları ortamlar oluşturulur.


• 2012-2013 akademik yılından itibaren öğrencilerimiz 2.sınıftan başlayarak Cambridge University Young Learners sınavlarına katılarak uluslararası sınav tecrübesi kazanmaları sağlanmaktadır.


• Avrupa ortak müfredat çerçevesinin belirlediği standartları referans alarak, öğrencilerimiz farklı ülkelerle uluslararası projelere katılmaya teşvik edilmektedir.


• Yabancı dili, online kitap okuma sistemi, PYP uyumlu ders kaynakları, online ödev sistemi, kütüphane kullanımı, süreli yayınlar, online ek kaynaklarla öğrencilerimiz teknolojiyi etkin kullanarak öğrenir.


• Okul koridor ve sınıflarında hazırlanan panolarda yapılan duyurularda ve yazışmalarda çift dilliliğe önem verilmektedir.


• Öğrencilerimizin bireysel öğrenme farklılıkları ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak öğretim yöntem ve tekniklerimizde farklı öğrenme stratejileri kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar koridorlarda, sınıflarda ve panolarda sergilenmektedir.


• Öğrencilerimizin dönem içerisinde yaptığı çalışmaları her öğrencinin kendisine ait portfolyo dosyasında tutulmaktadır. Öğrenciler, sene sonu portfolyo sunum gününde ürettikleri ürünleri ailelerine sunar, veliler de öğrencilerinin öğrenim süreçleri hakkında bilgi sahibi olurlar.


• Yıl boyunca uygulanan ‘’General Evaluation Test’’ ile öğrencilerimizin akademik gelişimleri takip edilir, dönem sonlarında İngilizce karnelerine bu gelişim yansıtılır. Bu gelişim raporlarında ve portfolyo dosyalarında bulunan öz değerlendirme formlarıyla dönüşümlü düşünen bireyler olmaları sağlanmaktadır.


• Öğrenciler edindikleri bilgi ve becerileri her yıl sonu yapılan ‘’English Culture and Fest Day’’ kapsamında ve yıl sonu gösterilerinde çeşitli drama, skeç, dans, şarkı ve oyun gibi etkinliklerle sergileme fırsatı bulurlar.


• Bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz çocuklarımıza uluslararası bilinci de kazandırmak amacıyla çeşitli uluslararası kutlanan Dünya Su Günü, Dünya Kitap Günü, Dünya Şiir Günü gibi günlere yıl boyunca sorgulama planlarımızda yer verilmektedir.


• Öğrencilerde oluşmasını istediğimiz gelişimin öğretmenden başladığına inanarak, dil öğretmenlerimiz yıl içerisinde yapılan çeşitli konferans ve seminerlere katılmaktadır. Her öğretmenin bir dil öğretmeni olduğu anlayışıyla, dilin doğru kullanımı ile ilgili rol model olmaya özen gösterilmektedir. Öğretmen, bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak etkin bir öğrenim ortamı sağlamak amacıyla, öğrencilere onların yaratıcılıklarını geliştirecek farklı yöntemler ve stratejiler uygulamaktadır.


• Yabancı dil öğretiminde düzenli aralıklarla yapılan tekrarın öğrenime olan katkısına inanarak öğrencilerimize haftalık online kitap okuma ve online ödevler verilerek gelişimleri desteklenmektedir.


• Hedeflenen yabancı dil düzeyinde eksiği olan öğrenciler için ek ders programları hazırlanarak öğrenciler desteklenmektedir.


• Disiplinler üstü temalara uygun olarak hazırlanan sorgulama ünitelerimize diğer disiplinlerle de bağlantı kurmasını sağlayan çeşitli ünite sonu projeleri ile öğrenime veli işbirliği de sağlanmaktadır.


• Dil öğrenmenin bireye farklı bakış açıları kazandırdığına inanarak dil öğretim programlarımızda ikinci yabancı dil olan Fransızcaya da yer verilmektedir. Öğrencilerimize ‘’DELF Prim’’ sınavına hazırlanma fırsatı sunulmaktadır.AMAÇ

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu bireysel farklılıkları dikkate alan eğitim anlayışıyla, çağdaş, bilgili ve duyarlı genç bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kayıt kabul ve yerleştirme süreci, öğrencinin öğrenme potansiyeli, akademik durumu ve birlikte yaşama kültürüne sahip olması esas alınarak değerlendirilir. Bu sistem öğrencinin okul programından en verimli şekilde faydalanması için büyük önem taşımaktadır.


Tüm anaokulu öğrencileri ve ilkokul seviyesindeki öğrenciler deneyimli öğretmen kadrosu ve uzman bir psikolog tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler yönetmeliğe uygun olacak bir şekilde mevcut okul kontenjanı da dikkate alınarak okula kabul edilir.


ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT İŞLEMİ


Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin durum ve derecesi belirlendikten sonra bu konuda uzman görüşü alınır. Eğitim ihtiyacı karşılanabilir düzeyde olan öğrencilerin okula kayıt işlemi gerçekleştirilir. Mevcut şartların uygun olmadığı durumlarda, öğrenci uygun bir eğitim kurumuna yönlendirilir ve veli bu doğrultuda bilgilendirilir. Kayıt işlemleri yukarıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yıl boyunca devam eder.TUZLA ÖZEL EĞİTMEN İLKOKULU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME POLİTİKASI


Giriş

Milli Eğitim Bakanlığının değerlendirme gerekliliklerini sunan bu belge IB-PYP açısından öğrencileri değerlendirme kriterlerini ve değerlendirme ilkelerini kapsamaktadır.Felsefe


Öğretimin ve öğrenmenin en önemli parçalarından biri ölçme- değerlendirmedir. PYP’nin beş temel öğrenme unsuru aracılığıyla öğrenciler dikkatli ve etkili bir şekilde yönlendirilmektedir. Bu beş unsur aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.


• Bilginin elde edilmesi


• Kavramların anlaşılması


• Becerilerin geliştirilmesi


• Tutumların oluşturulması


• Eyleme geçiş kararının alınması


Ölçme ve değerlendirme sistemiyle kayıt altına alınan sonuçlar, öğrencilerde dönüşümlü düşünme ve öğrenen profilini geliştirmektedir. Programın düzenli olarak değerlendirilmesi, programın iyileştirilmesine katkıda bulunur. Ölçme ve değerlendirme öğrenci, öğretmen ve veliye geri bildirim sağladığı gibi öğrencinin öğrenme becerilerine de katkı sağlamaktadır.ÖLÇME - DEĞERLENDİRMENİN AMAÇLARI:


• Öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul idaresine geri bildirim vermek,


• Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını tespit etmek


• Öğrencinin performansı ile ilgili kayıt tutmak, performansını raporlamak ve en üst seviyeye taşımak,


• Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor gelişimlerini izlemek,


• Öğrencilerin öğrenme sürecinde ne bildiklerini, ne anladıklarını ve neler yapabileceklerini belirlemek,


• IB Öğrenen Profili özelliklerinin ve IB’nin 5 temel öğesinin (Bilgi, kavram, tutum, beceri, eylem) ne kadar benimsendiğini tespit etmek,


• Öğrencinin kendisini değerlendirmesini sağlayarak öz yönetim becerisini geliştirmek


• Öğretimi ve ölçme – değerlendirme araçlarını bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda farklılaştırmak,


• Öğrenenler topluluğu olarak öğrenme sürecimizi ve uygulamalarımızı güçlendirmek


• Programı sürekli olarak iyileştirecek gelişim sürecini planlamak.ÖLÇME - DEĞERLENDİRME BİLEŞENLERİ:


Okul müfredatındaki ölçme-değerlendirme bileşeni birbiriyle yakından alakalı üç alt alana bölünmektedir.


Ölçme ve değerlendirme: Öğrencinin ne bildiğini ve neler öğrendiğini keşfettiğimiz alandır.


Kaydetme: Veriyi toplamaya ve analiz etmeye karar verdiğimiz süreci kapsar.


Raporlama: Bilgiyi iletmeye karar verdiğimiz alandır.DEĞERLENDİRME İLKELERİ:


Sonuç değerlendirmesi, öğretim ve öğrenme süreçlerinin en önemli kısmını kapsamaktadır. Öğrenci ve öğretmen anlayışlarının diğer öğrenciler tarafından kavranmasını amaçlayan bu sistem birçok unsuru ölçüp değerlendirebilir. Amaca yönelik olarak; açık uçlu ünite değerlendirme sınavı, ünite değerlendirme amaçlı rubrik, kontrol çizelgesi, anekdot, sunum, proje teknikleri kullanılmaktadır. Sonuç değerlendirmesi, öğrencinin öğrenme ve öğretim süreçlerine dair bilgiler verdiği gibi bununla ilgili ölçümler yaparak öğrenciyi direk amaca yönlendirir.


Süreç değerlendirmesi, öğrenmeden bir sonraki aşamanın planlanması için gerekli olan bilgileri sunmaktadır. Süreç değerlendirmesi, düzenli ve sık aralıklarla geri bildirimde bulunarak öğrenmeyi pekiştirir.


Ön değerlendirme, öğrenme süreci öğrencilerin ön bilgileri üzerine kurulur. Ünitelere başlanırken öğrencinin var olan bilgilerini belirlemek için çeşitli strateji ve araçlar kullanır. Kavram haritaları, zihin haritaları, soru-cevap, beyin fırtınası, KWL (ne biliyorum, ne öğrenmek istiyorum ) anekdot notları, renk-sembol-resim gibi uygulamalardan faydalanılır.


Öz değerlendirme,öğrencinin öğrenme sorumluluğunu alarak kendini değerlendirmesi için öz değerlendirme formları, öz değerlendirme rubrikleri gibi ölçüm teknikleri kullanılmaktadır.


Tutum Değerlendirme: Öğrenme sürecinin her anında öğrencinin sergilediği ve geliştirmesi gereken tutumlar değerlendirilerek, hedeflenen davranışlara ulaşılma seviyesi tespit edilir. Bu amaca yönelik olarak; öz değerlendirme, akran değerlendirme, kontrol listesi, gözlem, anekdot notları, davranış çizelgesi gibi ölçüm araçları uygulanmaktadır.


Grup ve akran değerlendirmeleri: Akran değerlendirme, gruptaki öğrencilerin belli ölçütler çerçevesinde birbirlerini değerlendirmesini sağlayarak olumlu ve yapıcı eleştiri yapma ve eleştiriye açık olma kazanımlarını geliştirir. Bu amaca yönelik olarak; akran değerlendirme, kontrol listesi, gözlem, anekdot notları, davranış çizelgesi gibi ölçüm araçları uygulanmaktadır.ÖLÇME DEĞERLENDİRME ARAÇLARI VE STRATEJİLERİ:


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu öğrencilerin öğrenmeleri hakkında bilgi toplamak için çeşitli metod ve yöntemler kullanırken bu bilgileri kaydetmek için farklı araçlar kullanır.Değerlendirme Stratejileri


Gözlemler:


Bütün öğrenciler sık sık ve düzenli olarak gözlemlenir; öğretmen çeşitli biçimlerde öğrencilere odaklanır; bu odaklanma (örneğin bütün sınıfa odaklanmak şeklinde) geniş açılı olabileceği gibi, (örneğin tek bir öğrenciye veya etkinliğe odaklanmak şeklinde) yakından da olabilir. Ayrıca katılımcı olmayacak şekilde (dâhil olmaksızın gözlemleme) veya katılımcı olarak da (dâhil olarak gözlemleme) yapılır.Performans Değerlendirmeleri:


Hedefe yönelmiş görevlerin, önceden belirlenmiş ölçütlerle değerlendirilmesi. Bunlar gerçek ve dikkat çekici zorlukları ve sorunları ortaya koyar. Bu ödevlerde soruna dair birçok yaklaşım söz konusu olabilir ancak tek bir doğru yanıtın olma olasılığı çok düşüktür. Bunlar genelde çoklu modellerdir ve birçok becerinin kullanılmasını gerektirir. Bu tür ölçme-değerlendirmeler için genelde işitsel, video ve anlatımlı kayıtlar yararlı olur.Süreç Odaklı Değerlendirmeler:


Öğrenciler sık sık ve düzenli olarak gözlemlenirler, yapılan gözlemler beklenen ve eklenmeyen davranışların not edilmesi, güvenilirliğini artırmak için çoklu gözlemlerin yapılması ve geçerliliğini artırmak için farklı bağlamlardan kanıtların sentezlenmesi şeklinde kayıt altına alınır. Yazma ve kayıt altına alma süresini en aza indirmek için bir not alma ve kayıt tutma sistemi geliştirilir. Kontrol listeleri, envanterler ve anlatımlı tanımlamalar (örneğin öğrenme günlükleri/kayıtları) gözlemler elde etmenin yaygın olan yöntemleridir.Seçilmiş Yanıtlar:


Tek seferlik, tek boyutlu çalışmalardır.Bu tür ölçme-değerlendirmenin en iyi bilinen türleri testler ve kısa sınavlar (quiz)dır.Açık Uçlu Uygulamalar:


Öğrencilere bir uyarıcı sunulur ve buna özgün bir karşılık vermeleri beklenir. Yanıt yazılı şekilde kısa bir cevap, bir çizim, şema ya da çözüm şeklinde olabilir. Ölçme-değerlendirme ölçütü eklenmiş çalışma bir portfolyoya konulabilir.Değerlendirme Araçları


Rubrikler:


Öğrencileri her alanda derecelendirme için oluşturulmuş bir dizi ölçüt. Tanımlamayı yapanlar, ölçme-değerlendirmeyi yapacak olan kişiye öğrencinin çalışmasında ne tür özelliklere veya işaretlere bakması gerektiğini ve bunun sonrasında da önceden belirlenmiş ölçek kullanarak o çalışmayı nasıl derecelendireceğini anlatırlar. Rubrikler, öğretmenler tarafından hazırlanabileceği gibi öğrenciler tarafından da hazırlanabilir.Örnekler:


Diğer örneklerin değerlendirilmesinde kullanılan somut standartlar şeklindeki öğrenci çalışmaları örnekleri. Puanlama rubriğinde genelde her bir başarı düzeyi için bir standart vardır. Her okul, uygun olan ve kendi okul ortamlarında kullanılabilir olacak standartları kendilerinin belirlemesi için teşvik edilir.Kontrol Listeleri:


Bunlar olması gereken bilgi, veri, nitelik veya unsurların listeleridir. Not çizelgesi, bir tür kontrol listesi olarak kabul edilir.Kısa Gözlem Kayıtları:


Kısa gözlem kayıtları, öğrencilerin gözlemlerini temel alan yazılı kısa notlardır.“Öğrenme öyküleri” daha sonra analiz edilebilecek olan odaklanmış, kapsamlı gözlemlerdir. Bu kayıtların sistematik olarak bir araya getirilmesi ve düzenlenmesi gerekir.Baremler:


Bunlar, öğrenmenin gelişim aşamalarının görsel olarak temsil edilmesidir. Başarının ilerleyişini gösterebilir ya da öğrencinin süreç içinde nerede olduğunu belirler.RAPORLAMA:


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda Raporlama Şu Unsurları Kapsar:


• Veliler, öğrenciler ve öğretmenler taraflar olarak katılmalıdır


• Okuldakilerin değer verdiği şeyleri yansıtmalıdır.


• Kapsamlı, dürüst, adil ve inandırıcı olmalıdır.


• Herkes açısından net ve kolay anlaşılır olmalıdır.PORTFOLYO SUNUMLARI


Öğrencilerin, yıl sonuna kadar yaptığı çalışmalardan seçtiği ürünlerle oluşturduğu portfolyoyu veli ve öğretmenlerine anlatarak güçlü ve gelişime açık yanlarını paylaşır. Öğrencinin yönettiği bu sunumla veliler, çocukların yaptığı çalışmalar ve gelişimleriyle ilgili fikir sahibi olurlar.ÖĞRETMEN - VELİ GÖRÜŞMELERİ


Öğrencilerin gelişimi, ilerlemesi ve ihtiyaçları ile ilgili velileri bilgilendirmek, velilerden öğrenci hakkında bilgi almak ve velilerin öğrenim sürecine etkin olarak katılmasını sağlamak için yılda iki kez bire bir öğretmen-veli görüşmeleri yapılır. Toplantı zamanı ve süresi öğretmen ve velinin ihtiyacına göre belirlenir.ÖĞRETMEN - ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ


Öğrencinin kendi gelişimsel sürecini değerlendirmesi ve kişisel gelişimini desteklemesi için öğretmen-öğrenci görüşmeleri yapılır. Bu görüşmelerde öğretmen öğrenciye güçlü yönlerini ve gelişmesi gereken yönlerini ileten geri bildirimlerde bulunur.EĞİTMEN TAKİP SİSTEMİ


Eğitmen Takip Sistemi; internet üzerinden erişilen web tabanlı bir programdır. Veliler bu program ile öğrencinin ödevlerini takip edebilir, devamsızlık durumunu kontrol edebilir, sınav sonuçlarına ve gelişim raporlarına ulaşabilir, öğrencinin gelişimine katkı sağlayan bütün öğretmenler ile iletişim kurabilirler.PYP GELİŞİM RAPORU


Her PYP sorgulama ünitesi sonunda yazılı PYP Gelişim Raporu hazırlanır. Bu rapor Eğitmen Takip Sisteminde yayınlanır. Öğrencilerin güçlü ve gelişmeye açık alanları raporda belirtilir. Öğrenen profili özellikleri, tutumlar ve beceriler açısından öğrencilerin gelişimleri gözlemlenerek değerlendirilir. Gelişim raporunun öğretmen görüşleri bölümünde öğrencinin gelişimine katkıda bulunan bütün öğretmenlerin verdiği geri dönütler bulunur. Bu raporlarda öğrenciler kendi öğrenmelerini de değerlendirirler.


Velilerimiz, her PYP ünitesi sonunda öğrencilerin ünite boyunca sergiledikleri davranışlar ile ilgili hazırlanan formları doldurarak geri bildirimde bulunur.


Öğrenciler ve veliler tarafından doldurulan değerlendirme formları öğrencinin portfolyo dosyasında saklanır.PYP SERGİSİ


Öğrencilerimiz PYP’nin son yılı olan 4. sınıfta PYP sergisi hazırlarlar. Sergide PYP’nin temel öğeleri (bilgi, kavram, tutum, beceri, eylem) bir araya getirilerek okul topluluğu ve ailelerle paylaşılır. Böylece öğrencilere, öğrenen profilinde yer alan özellikleri sergileyebilme fırsatı tanınmaktadır. Sergi ile yaşama dair konuları veya sorunları tanımlama, sorgulama ve bunlara çözüm önerileri getirme gibi etkinlikler hayata geçirilir. Sergi her öğrencinin sergiye yaptığı katkıların ve sergiden anladıklarının ölçülmesi bir sonraki yıl için dönüşümlü düşünme yapılması adına öğretmenler tarafından iki yönlü değerlendirilmektedir.EĞİTMEN SIFIRLAMA PROGRAMI (ESP)


Eksiksiz öğrenmenin sağlanması için 3 ve 4. sınıflarımızda her bir ünitenin sonunda yapılan haftalık akademik branş kontrol sınavlarıdır. Sınav sonuçları değerlendirildikten sonra eksik konuların tespiti sağlanır. Sınav soruları, sınıfta öğretmen eşliğinde çözülür. Değerlendirme sonuçlarına göre gereken tedbirler alınır.MEB DEĞERLENDİRME GEREKLİLİKLERİ


Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçları ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje verir ve performansını belirlemeye yönelik çalışmaları yaptırır. Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir. Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgelerine puan olarak yazılır.


PUAN NOT DERECE


85-100 5 Pekiyi


70-84 4 İyi


55-69 3 Orta


45-54 2 Geçer


0-44 1 Başarısız


Dönem puanı, yılsonu puanı, yılsonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden; dönem notu ile yılsonu notu ise beşlik not sistemine göre yönetmelik hükümlerince belirlenir. Beşlik not sisteminde başarı dört, başarısızlık bir notla değerlendirilir.Ölçme ve Değerlendirmenin Niteliği ve Sayısı:


1, 2 ve 3. sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan projeleri belirlemeye yönelik çalışmaları, öğretmen gözlemlerine göre belirlenir.


4. sınıfta haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI POLİTİKASI


1. Özel Eğitim İhtiyacı Politikasının Amacı

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu özel eğitim ihtiyacı politikası, okulumuzda seçilen bir komisyon tarafından oluşturulmuştur. Belgenin oluşturulmasında IB standartlar ve uygulamalar belgesi dikkate alınmış olup Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda yapılan uygulamalar, yazılı bir belge haline getirilmiştir. Bu belge, tüm öğrencilerimizin IB ve Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu amaçları ışığında IB programları ve müfredatlarına dâhil edilme politikalarını içermektedir. Komisyon üyeleriyle yapılan toplantılar doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı politikamız geliştirilmeye devam edecektir.2. Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu Amaç Bildirgesi

Çağdaş ve bireysel farklılıkların önemsendiği bir öğrenme ortamında; ileri teknoloji olanaklarıyla bezenmiş, Atatürk’ün ilke ve düşüncelerini benimsemiş, huzurlu bir dünya için araştıran, sorgulayan, üretken, geçmişle gelecek arasında köprü kurabilen, bilgili ve duyarlı genç bireyler yetiştirmektedir.


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu olarak amaçlarımız arasında öğrencilerimizin ilgi alanlarını ve potansiyellerini ortaya çıkarabilmek için sahip oldukları merak duygusunu tetikleyerek, tüm öğrencilerimizin dâhil olabileceği bir müfredatla, araştırıp sorgulayarak bilgiye oluşan ve bu bilgiyi, bütünsel bir yaklaşımla topluma faydalı şekilde kullanan bireyler yetiştirebilmek yer alır.


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu müfredatı, kültürler arası bir anlayışı benimseyerek önce kendi kültürünü, daha sonra farklı kültürleri öğrenerek sahip olduğu bilgiler arasında köprü kurabilen ve tüm farklılıklara saygı duyabilen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okulumuzun öğrenci çeşitliliğini; öğrenme ortamını zenginleştiren, çalışanlarımızın bireysel farklılıklarının farkında olmalarını sağlayan ve düşüncelerini derinleştirme fırsatları sunan olumlu bir kaynak olarak kabul ederiz.Özel Eğitim İhtiyacı


Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, öğrenimi gerçekleştirmek ve akademik olgunluğu kolaylaştırmak için müfredatta düzenleme yapılmasına ihtiyacı olan öğrencileri içermektedir. Tuzla Özel Eğitmen İlkokuluna zihinsel engeli olan çocuklar kabul edilmezler. Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu, kabul ettiği öğrenciler için aşağıdaki eğitim ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar hazırlar:


a) Farklılaştırılmış eğitim programına sahip öğrenciler


b) Psikolojik danışmanlık desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler


c) Akademik becerilerini zenginleştirmek isteyen yüksek başarıya sahip veya yetenekli öğrenciler


d) Ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerÖzel Eğitim İhtiyacı Programının Hedefleri


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu özel eğitim ihtiyacı programının hedefleri şunlardır:


a)Farklı türde ihtiyaçlara sahip olan öğrencilerimizi tespit ederek, onlara huzurlu bir ortam sağlamak, bireysel farklılıkları belirlemek ve bunları faydalı hale getirebilmek,


b) Öğrencilerimizin tamamının, çeşitli yöntem teknikler yardımıyla müfredata ulaşmalarını sağlayabilmek,


c) Öğrencilerimizin başarısını ve dönemsel gelişimlerini kaydetmek, izlemek, gerektiği zaman bireysel eğitim planında revize etmek ve öğrencinin tüm öğretmenleriyle paylaşabilmek,


d) Öğrencilerimizin değişen ihtiyaçlarını öğretmenler, danışmanlar ve rehberlik servisinin katıldığı toplantılarla belirlenmesi ve alınan kararların veliler ile paylaşılmasından sonra öğrenci için bireysel eğitim planı oluşturabilmek,


e) Öğrencilerimizin tamamını eşsiz yeteneklerine ulaşmaları konusunda desteklemek.Dahil etme


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda, öğrencilerimizin bedensel ve zihinsel ihtiyaçlarına en uygun öğrenme ortamını hazırlamak için tüm çalışmalar yapılmaktadır. Dâhil etme, tüm öğrencilerimiz için, sıralanan unsurlarla sınırlı kalmamak üzere değişik şekilde uygulanabilir:


a) Öğrencinin önceki öğrenimlerinden edindiği deneyim


b) Öğrencinin yeterlilikleri


c) Etüt konusu


d) Farklı bir çalışma alanı


d) Ek süreTüm öğrencilerin gerçek performansına erişebilmesi için müfredatın en uygun şekilde yapılandırıldığı sistemin tamamıdır. Farklılaştırılmış Eğitim Programı, öğrencilerin bireysel farklılıklarını merkezine alarak tüm akademik ihtiyaçlarına özel cevap verebilmek için öğretmenlerimize yardımcı olur. Öğretmenlerimizin kullandığı farklılaştırma yöntemlerinden bazıları şunlardır:


- İçerik -> Dersin içeriğini oluşturan kaynakları değiştirerek, öğrencinin öğrenmek istediklerini farklı yollarla seçmesine fırsat sunar.


- Süreç -> Öğrencilerin öğrenmek istediği bilgi çeşitliliğini sağlar ve seçim yapmasını destekler.


- Ürün -> Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri sunarken seçim yapmalarını sağlayarak, güçlü yönlerini arttırır.


Farklılaştırılmış Eğitim Programı öğrencinin ilgi ve tercihine göre de şekillenebilir. Bu program IB tarafından özetlenen ‘İyi Uygulamanın Dört Prensibi’ ile ilişkilidir.İyi Uygulamanın Dört Prensibi


1. Kimlik Oluşumu ve Öz Saygı Geliştirme


Öğrencilerimizin tamamının farklı bireysel ihtiyaçlarını bilerek bunlara önem vermek, onların kişiliklerinin güçlenmesini destekler ve öz saygılarının oluşmasına teşvik eder. Öğrencilerimizin hepsi okulun tamamında kabul gördüklerini hissettiklerinde, öğrenen profillerini gerçekleştirme ve geliştirme konusunda daha istekli olur. Öğrenme ortamı huzurlu olan öğrenciler, akademik çalışmalar için daha fazla fırsat bulmaya çalışır. Bilgiye ulaşmanın en önemli yollarından biri olan araştırma eylemini istekle gerçekleştirir. Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını kabul etmek ve bunlara saygı duyarak olumlu yönde değerlendirmek, açık görüşlü bir yapıya sahip kültürler arası anlayışa sahip bireyler yetiştirmemizi sağlar.


Öğrencilerimiz bilgiye ulaşırken sınıf ortamında birbirlerini tanır, farklılıklarına saygı duyar ve birlikte çalışarak üretir. Böylece öğrenciler kişisel ilişkiler kurmada aktifleşir, bilgiler arası bağlantı kurmada gelişir ve olaylara çoklu perspektiften bakar. Bir gruba dâhil olarak çalışan öğrencinin aidiyet duygusu, öz saygısı ve kendine güveni artar.


Sınıf içi etkinliklerin zenginleştirilmesiyle ilgili öğretmenlerimiz eğitimler alır. Etkinlikler öğrencilerin iletişimlerini arttırmaya yönelik olur. Her öğrenciye iletişim kurma ve öğrendiği bilgileri sunma imkânı sağlanır. Yaşıtlarıyla öğrenmeyi gerçekleştiren, öğrendiği bilgileri grup önünde sunan bir öğrenci kabul gördüğünü fark edip kendini değerli hisseder ve böylece yeni deneyimlere daha açık olur.2. Önceki Bilgilerin Ele Alınması


Öğrencilerin, daha önceki akademik yaşantılarında edindikleri bilgileri hatırlayıp yeni edinecekleri bilgilerle bağlantı kurmaları istenmektedir. Ünite başlamadan önce öğretmenin çocuğun geçmiş bilgilerini yüzeye çıkarması ve yeni üniteyle ilgili bağlantı kurabilmesi için ön bilgi vermesi öğrenimin en önemli parçalarından biridir.3. Yapılandırma


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu IB’nin hayat boyu öğrenen bireyler yetiştirme hedefini gerçekleştirmek için gayret göstermektedir. Öğretmenler, öğrencilerin bilgiye ulaşmasında kullanacağı stratejileri belirlemesine yardımcı olur. Öğrenciler bu konuyla ilgili deneyim kazandıkça öğretmenler destek miktarını azaltır.


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu alt becerileri; üst bilişsel, sosyal ve bilişsel olarak üçe ayırır. Üst bilişsel stratejiler, öğrencilerin düşünme, farkında olma ve etkileşimde olma yoluyla düşüncelerini anlamalarına ve öğrendiklerini değerlendirebilmelerine ortam hazırlar. Sosyal stratejiler, grup içi çalışma ve tartışmalar sayesinde öğrencilerin iş birliği içinde çalışmasını destekler. Bilişsel stratejiler ise, öğrencilerin, bir şeyin öğrenilmesini gerçekleştirmek için bazı teknikleri uygulayabilmesini sağlar.4. Öğrenimin Devamlılığı


Öğrenimin devamlılığı, öğrencilerin öğrenim basamağının bir üst seviyesine geçmesi için, öğretmen düşüncelerinin devamlılığını destekleyecek deneyimler kazanmasını sağlar. Öğrencinin öğrenimini sorgulamaya dayalı olarak geliştirmesi hedeflerimizden biridir. Öğrencinin bu hedefe ulaşmasını kolaylaştırmak için öğretmenler, konuya ait stratejilerle birlikte okulun diğer öğretmenleriyle konuşarak farklı stratejiler de kullanır. Öğrencilerin birbirleri arasındaki iletişimi arttırmak ve bilgi akışını güçlendirmek için disiplinler arası anlayış uygulanır. Bu planlamayla öğrenciler kavramları öğrenirken akranlarından destek alır ve önceki bilgileriyle bağlantı kurma fırsatı bulur. Tüm öğretmenler, bu süreçte planlı ve iş birliği içerisinde çalışır. Tüm aşamalar, öğrencilerin araştırıp- sorgulayarak konuların ayrıntılarını keşfetmesine, edindikleri bilgiler arasında bağlantı kurarak doğru şekilde kullanmalarına ve farklı açılardan bilgileri inceleyerek empati geliştirmesini sağlar.Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrenciler İçin Roller


1. Öğretmenin Rolü


1.1 İngilizce Öğretmeni


İngilizce öğretmenleri, akademik öğretimin, dil kazanımlarının ve becerilerinin öğretmenidir. Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu, okula kabul edilecek olan tüm öğrencilerin dil yeterlilik seviyesini belirlemek için bir sınav uygulamaktadır. İngilizce öğretmenleri, dili anlama ve geliştirmeyi destekleyici yöntem-teknikleri kullanabilmek için diğer branş öğretmenleriyle iş birliği yapar.


İngilizce öğretmenleri, farklı seviyelerdeki öğrencilerin kendi hız ve stilinde öğrenmelerine yardımcı olmak için bireysel veya küçük gruplar halinde verilecek derslerin planını hazırlar.


İngilizce öğretmenleri ayda iki kez toplantı yaparak okul genelindeki durumu değerlendirir. Dönemde iki kez düzenlenen veli toplantılarıyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaparlar.1.2 Branş Öğretmenleri


Branş öğretmenleri müfredatın hazırlanmasında izlenecek sırayı ve kazanımları belirler. Branş öğretmenleri, diğer öğretmenlerle dersleri planlar ve geliştirir. Öğrencinin bireysel farklılıklarına yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılamak için müfredatı revize etme konusunda diğer öğretmenlerle iş birliği yapar.


Branş öğretmeni, ünite boyunca yaptığı ölçme değerlendirme sonuçlarına göre, çocuğun dönüşümlü düşünme notları ve ders içindeki performansından yola çıkarak; öğrencinin farklılaştırılmış eğitime ihtiyacı olup olmadığına karar verir. Öğrencinin gelişimi ile ilgili fikirlerini sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenle paylaşarak plan yapar.


Okul psikoloğu yılın başında kayıt esnasında görüşme yaptığı öğrenciler de dâhil olmak üzere tüm öğrenciler ile ilgili bilgi vermek için öğretmenlerle toplantı yapar. Görüşmeler sırasında fark edilen, öğrencinin akademik gelişimini destekleyecek tüm izlenimler farklılaştırılmış eğitimin planlaması için öğretmenlerle paylaşılır.


Her dönemin sonunda gerçekleştirilen gün içi toplantılarda, öğrencilerin bireysel farklılıkları değerlendirilerek farklılaştırılmış eğitimleri duruma göre revize edilir.1.3 Psikolojik Danışmanlık Birimi


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ekolü, bireysel farklılıkları temel alarak, öğrencinin yıl içindeki tüm sorun ve başarılarıyla sisteme dâhil olabilmesi, bulunduğu noktada daha ileriye gidebilmesi ve ihtiyaç duyduğu her anda psikolojik destek alabilmesini sağlamayı amaçlar. Psikoloğu, öğrencinin duygusal ve bilişsel gelişim alanlarına dair ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra öğrencinin, öğretmenin, velinin veya kendisinin gerek gördüğü her noktada kısa veya uzun soluklu çalışmalar yapar. Tespit edilen problem, okul ortamında çözülemeyip terapötik bir ilişki gerektiriyorsa öğrenciyi bir uzmana yönlendirir. Psikolog, okul müdürü ve öğrencinin danışman öğretmeniyle toplantılar yapar. Bu toplantıların sonucunda çocuğun destekleneceği alanları belirleyerek plan yaptıktan sonra, öğrencinin problemiyle ilgili velileri telefon görüşmesi veya bireysel görüşmelerle bilgilendirir. Veliler ihtiyaç duyduklarında randevu alarak görüşme sıklığını arttırabilir.1.4 Okul Hemşiresi


Okul hemşiresi, öğrencinin okul içindeki durumunu olumsuz yönde etkileyecek tıbbi konularda destek sağlamaktadır. Ünitelerin tıbbi bilgi ve sağlıkla ilgili konularında öğretmenlerle iş birliği yapar, bilgi kaynak ve değişiklik sağlar. Derslere katılarak ilgili konularda sunum yaparak öğrencileri bilgilendirir. Öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili kontrol ve müdahaleleri yaparak ailelere bilgi verir. Okul genelinde tıbbi konular ve sağlıkla ilgili tavsiyeleri desteklemek için öğretmenler, idare ve okul personeliyle iş birliğinde olur.Özel Eğitim Politikası Uygulamalar


1. Özel Eğitim Desteğine İhtiyacı Olan Öğrenciler


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu öğrenciyi okula kabul sürecinde akademik bir sınava tabi tutar. Bu sınavın yanı sıra öğrencinin danışman öğretmeni, veli ile bir görüşme yapar. Bu görüşmenin amacı; Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunun eğitim sistemini anlatarak öğrencinin ve velinin beklentilerinin bu eğitim sistemi tarafından karşılanıp karşılanmadığına karar vermektir. Öğrencinin okula kabulüyle birlikte öğrenim ihtiyaçları, akademik destek planı belirlenir, öğretmenler bilgilendirilir ve farklılaştırılmış çalışmalar planlanır.Öğrencinin akademik seviyesinin belirlenmesinin ardından öğrenci, psikolog ile görüşür. Duygusal veya davranışsal desteğe ihtiyaç duyacağı alanlar belirlenir. Özel eğitime ihtiyacı olan ( zihinsel engelli, konuşma ve dil problemi yaşayan, işitme engeli bulunan) öğrenciler kabul sınavına alınmazlar. Tüm bu süreçlerde öğrenciyle ilgili ortaya çıkan ihtiyaçlar öğrencinin dersine giren öğretmenlerle toplantılarda paylaşılır2. Dil Desteğine İhtiyaç Duyan öğrenciler


Öğrencinin okula kabul sürecinde yapılan akademik değerlendirmenin İngilizce bölümündeki başarıya göre, öğrenciye grup veya bireysel farklılaştırılmış program uygulanır. Öğrencinin başlayacağı sınıfın dil seviyesine ulaşması için tatil döneminde ek çalışmalar yapılmaktadır.Öğrenciler birbiriyle ve öğretmenleriyle rahat iletişim kurabilecek ve dersi güçlük çekmeden takip edebilecek seviyeye gelene kadar ek derslere devam edilir.3. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Desteğine İhtiyacı olan Öğrenciler


Psikolojik danışmanlık desteğine ihtiyacı olan öğrenciler;


- Öğretmen önerisiyle


- Veli tavsiyesiyle


- Psikolog gözlemiyle


- Öğrenci isteği ile belirlenirPsikolojik danışmanlık desteğinin sebebi akademik, sosyal, duygusal veya davranışsal sebeplerden olabilir. Her durumda yapılan destek çalışmaları veliye bildirilir. Öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal veya davranışsal değişim hedeflerine ulaşabilmesi için okuldaki psikolojik danışmanlık desteğinin yetersiz olacağı düşünülürse, öğrenciler bir uzmana yönlendirilir. Psikolog öğrencinin terapötik sürecini takip eder, uzmandan bilgiler alır ve okulda gerekli desteği sağlar. Psikoloğun her öğrenci ile bireysel görüşme sıklığı farklılık gösterir. Bu sıklık öğrencinin ihtiyacına göre belirlenir.Psikolog bireysel görüşmeler dışında sınıflarda grup çalışmaları da yapar. Bu çalışmalar sınıfların ihtiyacına yönelik olarak planlanır. Anketler öğrencilere uygulanır, değerlendirilir ve gerekiyorsa farklılaştırma programları düzenlenir. Bu grup çalışmaları, iki haftada bir olacak şekilde hazırlanır. Ancak yıl boyunca ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara göre artış gösterebilir.4. Sağlıkla İlgili Desteğe İhtiyacı Olan Öğrenciler


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda yıl boyunca lisanslı bir hemşire görev yapmaktadır. Hemşire herhangi bir sağlık endişesi veya tıbbi teşhisi olan öğrencileri tanımlar ve takip eder. Öğrencilerin sağlık formları toplanır ve gözden geçirilir. Sağlık problemi olan öğrenciler, lisanslı bir tıp doktoru tarafından konulan tanıyı belgelemek zorundadır. Tanısı olan öğrencilerin kullandığı ilaçlar hemşire tarafından takip edilir.Hemşire öğrencilerin yaşadıkları sağlık durumuyla ilgili öğretmenleri, idareyi ve veliyi bilgilendirir. Bunun dışında ünitelerle bağlantılı olarak ihtiyaç duyulan tıbbi bilgilendirmelere destek vermek için öğretmenlerle iş birliği yapar.5. Maddi Desteğe İhtiyacı Olan Öğrenciler


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda, öğrencilere farklı oranlarda burs desteği verilmektedir. Öğrencinin ihtiyacına göre öğrencilere eğitim, yemek, kıyafet ve servis desteği sağlanmaktadır. Burslu öğrencilerin isimleri kurum tarafından gizli tutulmaktadır.Özel Eğitim Politikasının Veli ve Öğrencilerle Paylaşılması


Politika, farklı iletişim kanalları aracılığıyla personel, aileler ve öğrencilerle paylaşılmaktadır. Okulun web sitesinde politika Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Oluşturulan bu politika her yıl yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katkısıyla değişen ihtiyaçlara yönelik olarak revize edilmektedir.Ünitelerin planlanması, farklılaştırılması, ölçme değerlendirme çalışmaları, ders içi gözlemler bu politikanın uygulanmasının kanıtlarını sunacaktır.

Eğitmen'e Dair

EEK bir grup idealist ve girişimci öğretmen tarafından 2002 yılında Erenköy'de Eğitmen Dershanesiyle eğitim hayatına başladı. Kazanılan tecrübe ve bilgi birikiminin sonucunda 2013 yılında Kozyatağı, 2014 yılında Tuzla Villa VIP, 2015 yılında Tuzla Merkez ve 2018-2019 döneminde eğitime başlayan Kozyatağı VIP Kampüsleriyle eğitim - öğretim hayatına devam etmektedir.


Galeri