POLİTİKALAR


PolitikalarAMAÇ VE MİSYON

Eğitmen Koleji’nin temelinde bulunan akademik dürüstlük, öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimini destekler. Bu kapsamda Eğitmen Koleji Akademik Dürüstlük Politika Belgesi, ‘’ IB Academic Honesty in the IB Educational Context’’ belgesi ışığında hazırlanmıştır. Uygulanan bu politikanın hedefi; öğrencilerin evrensel etik değerleri ve becerileri edinebilmeleridir.1.Akademik Dürüstlük


Akademik dürüstlük, başka bir kişinin fikirlerini kendine ait gibi göstermeden, kaynak belirterek kullanmaktadır. Bu politikayla akademik çalışma üreten öğrenciler, diğer insanların zihinsel emeklerine saygı gösterir ve kendi çalışmalarını da aynı hassasiyetle ortaya koyar. Bu becerilere sahip öğrenciler, IB öğrenen profillerinden ilkeli, dönüşümlü düşünen, araştıran-sorgulayan, açık görüşlü ve duyarlı bireylerdir. Uygulanan akademik dürüstlük politikası çerçevesinde; öğrencilerin kavramları, becerileri edinmesi, etik değerleri benimsemesi ve daha huzurlu bir dünya oluşumuna yardımcı olacak ‘’dünya insanı’’ yetiştirilmesi hedeflenmektedir.2.Usulsüz Uygulama


Eğitmen Koleji’nde bir öğrencinin kendisine ait görevi çalışmayı, ödevi yaparken akademik dürüstlük politikasına uygun olarak hazırlanması beklenir. Okul içinde yapılan sınavlar sırasında bireysel çabası ve emeği haricinde farklı birinin sözlü veya yazılı desteğini alması veya buna teşebbüs etmesi uygun değildir. Aşağıdaki maddeler yapılmaması gereken davranışlardır.


• Farklı birine ait çalışmayı kendi çalışması gibi kullanmak,


• Tek başına yapamayacağı bir görev veya ödevi başkasından yardım alarak yatığı halde, yalnızca kendisi yapmış gibi göstermek,


• Sınav sırasında birileriyle konuşmak,


• Sınav sırasında kopya çekmek için farklı materyaller kullanmak.Öğrenci:


• Doğru bilgiye nasıl ulaşacağını bilir.


• Ulaşılan doğru bilginin kullanımının hassasiyetini bilir.


• Araştırma, görev veya ödevlerini tarafsızlık ilkesi çerçevesinde yapması gerektiğini bilir.


• Araştırma, görev veya ödevlerini yaparken birçok farklı kaynaktan yararlanır.


• Ulaştığı tüm bilgilerin kaynağını sorgulayarak (internet, yazar, yazılı kaynak…) nu kaynakları belirtir.


• Diğer insanların fikir ve emeğine saygı duyar.


• Verilen ödev, görev veya çalışmaları kendi emeğiyle yapar


• Ödev, görev veya çalışmalarında farklı, yaratıcı ve özgün ürünle sunar.


• Edindiği bilgileri başka insanlarla paylaşmanın önemini bilir.


• Akademik dürüstlük kurallarını bilir ve bu kurallara saygı gösterir.


• Ortaya çıkardıkları ürüne ve harcadıkları emeğe sahip çıkmaları gerektiğinin önemini bilir.Öğretmen:

• Akademik dürüstlük politikasını ve ilkelerini öncelikle kendileri benimser.


• Akademik dürüstlük politikasının ne ifade ettiğini öğrencilere anlatmakta sorumludur.


• Öğrenciler arasında ayrım yapmaz, her birine eşit mesafede yaklaşarak görev ödevlerinde destek verir.


• Öğrencilerin yaratıcı düşünlerine olanak sağlayarak ödev veya görevler vererek gerekli rehberliği yapar.


• Öğrencilerin araştırma ödev veya görevlerinde doğru kaynak göstermelerini öğretir ve sağlar.Veli:

• Öğrencinin ödev, görev veya araştırmalarında akademik dürüstlük politikasına uymaları konusunda onları destekler.


• Öğrencinin akademik dürüstlük ilkelerine uymadığını fark ettiğinde, bu durumu öğretmenleriyle paylaşır.


• Öğrencinin ödev, araştırma veya görevlerini yapmak yerine, ona yol gösterir.


• Öğrencinin ödev, araştırma veya görevlerini yapmak yerine, ona yol gösterir.


Akademik Dürüstlük Politikası, Özel Tuzla Eğitmen İlkokul web sitesi ve aile toplantıları ile okul personeli, veliler ve öğrencilerle paylaşılır. Her eğitim-öğretim yılının başında, hazırlanmış olan Akademik Dürüstlük Politikası öğretmenler, öğrenciler ve okul personeliyle gözden geçirilerek tartılır. Öneriler ve gözlemler doğrultusunda revize edilir.IB İLK YILLAR PROGRAMI DİL POLİTİKASI


Eğitmen Misyonu


Çağdaş, etkin ve bireysel farklılıkların önemsendiği bir öğrenme ortamında; ileri teknolojik olanaklarla bezenmiş, yenilikçi ve nitelikli öğretmen kadrolarıyla, Atatürk’ün ilke ve düşüncelerini benimsemiş, huzurlu bir dünya için araştıran, sorgulayan, üreten, bilgili ve duyarlı genç bireyler, yetiştirmeyi amaçlar.Ib Misyon Tanımı


Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla organizasyon, uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları ve titiz ölçme-değerlendirme programları geliştirmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar. Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.Eğitmen Vizyonu


Eğitim – Öğretim – Öğrenimdeki çağdaş ve öncü uygulamalarımızı, ülkemizin tüm bölgelerinde yaygınlaştırmak; toplumumuzun çağdaş medeniyet düzeyini aşmasına katkıda bulunmak; Uluslararasi alanda örnek, uluslar arası alanda saygın olmak.Dil Felsefesi


Tuzla Özel Eğitmen İlköğretim Okulu'nda dilin, müfredatla bağlantı sağlayan ana unsur olduğuna inanıyoruz. Dil disiplinlerarası öğrenme ve sorgulama için en büyük araçtır. Dilinin güçlendirilmesi ve zenginleştirmesi, öğrencilerimize gerekli iletişim araçlarını kullanmayı ve dünyanın küresel bir vatandaşı olma kapasitesini sunar. Bu nedenle dil öğrenmenin merkezinde olmalıdır. Okulumuzdaki tüm öğretmenler aktif olarak etkili iletişimi kolaylaştırma sorumlulukları olan birer dil öğretmenleridir. Ayrıca, PYP'nin temel unsurları, öğrenci profili özellikleri ile birlikte tüm dilin planlanması, öğretilmesi ve değerlendirilmesi hakkında bilgi verir. Dil öğretmeni diğer sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleriyle birlikte işbirliği halinde planlama yapar.Dil Öğrenme Kriterleri


1. Dil, öğrenme ve öğretmenin anahtarıdır.


2. Dil programımız ulusal topluma bağlı, güçlendirlmiş ve zenginleştirilmiştir. Türk adet, gelenekleri ve kültürü okulumuzda kutlanılır ve geliştirilir.


3. Öğrencilerimize iletişimci olarak büyümeleri ve dil kullanımında özgüven oluşturma fırsatları sunulur.


4. Öğrencilerimizin dil gelişimi paylaşılan bir sorumluluktur.


5. Öğretmenler öğrencilerin kültürel geçmişlerini anlamayı teşvik eder.


6. Ana dilin önemini, öğrencilerin İngilizce ve ek dil becerileri geliştirmelerine yardımcı olan bir etken olarak kabul ediyoruz.


7. Tüm öğrencilerin İngilizce ve Türkçeye ek olarak Fransızca öğrenmeleri gerekmektedir. İngilizcesi zayıf olan öğrenciler İngilizce etüd çalışmalarıyla yetiştirilir.Dil Öğrenme ve Öğretme Uygulamaları


Disiplinlerarası sorgulama programının konu ile ilgili ve özgün bağlamı, dil öğretiminin en önemli kaynağıdır. Okulumuzda dil öğrenme süreci eş zamanlı olarak üç temel öğeyi kapsamaktadır. Bu süreçler:Dil Öğrenme:


Öğrenenler, gündelik yaşantılarında diğer insanları dinler ve dili kullanırlar.Dil hakkında öğrenme:


Öğrenciler, dil, anlam ve dilin nasıl işlediği arasındaki ilişkiyi geliştirirler.Dil ile Öğrenme:


Öğrenciler yeni anlamlar geliştirir ve dünya hakkında bilgi oluştururlar.


Dil 4 ayrı beceri etrafında düzenlenmiştir:


• Sözel Dil: Dinleme ve Konuşma


• Görsel Dil: Görüntüleme ve Sunma


• Yazılı Dil: Okuma


• Yazılı Dil: Yazma


Öğrenciler yeni anlamlar görüşmek ve tartışmak ve bu yeni kavramları anlamanın yollarını dinler, konuşur, okur ve yazarlar. İlk yıllar programı dil öğretimi amacımız, öğrencilerin yabancı dile olan ilgilerini arttırmak, yabancı dili sevdirmek ve temel becerileri eğlenerek öğrenmelerini (şarkılar, oyunlar, hikâyeler...) sağlamaktır. Okulumuzda dil gelişimini desteklemek için yapılanlar aşağıdaki gibidir:


• Sözlük ve dil öğrenme uygulamaları kullanımını destekleme


• Sınıf içi aktiviteler örnek olarak; şarkılar, oyunlar vs


• Okul içinde ve dışında okumalar.


• Yabancı dil öğreniminde, online kitap okuma sistemi, PYP uyumlu ders kaynakları, online ödev sistemi, kütüphane kullanımı, sürekli yayınlar ve online ek kaynaklar kullanılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz teknolojiyi de etkin kullanarak dil öğrenimlerini geliştirmektedir. ('Raz-kids' (https://www.raz-kids.com/)


• Dil öğreniminin okulumuzun kütüphanesi ile yakın bağlantısı bulunmaktadır. Kütüphane, kitapların öğrenen profili özelliklerini vurgulayacak şekilde etiketlendirilmiş ve düzenlenmiştir.


• Gazete, dergi, reklam, poster, broşür, çizgi film, karikatür gibi medya türlerini yorumlama ve kullanmayı öğrenme çalışmaları yapılır.


• Okul koridor ve sınıf duvarları için hazırlanan pano etkinlikleri, duyuru ve yazışmalarda çift dil esasına (İngilizce-Fransızca) önem verilmektedir.


• Öğrencilerimizde oluşmasını istediğimiz dil gelişimin öğretmenden başladığına inanılmaktadır. Bu nedenle dil öğretmenlerimiz yıl içinde yapılan çeşitli konferans ve seminerlere katılmaktadır. Tüm öğretmenlerin bir dil öğretmeni olduğuna inanarak, dilin doğru kullanımıyla ilgili rol-model almaya özen gösterilmektedir.Ana Dil Desteği


Her eğitim-öğretim yılında, pedagojik liderlik ekibi farklı anadilleri belirlemek için sınıf listelerini gözden geçirecektir. Aynı zamanda veliler ve öğrenciler de ana dillerinde iletişim kurmaya teşvik edilir. Ana dilin gelişimini sürdürmek için bilişsel gelişim ve kültürel kimliğin korunması çok önemlidir. Ana dil okul toplumunun kültürlerarası inançlar geliştirmesini kolaylaştırır ve aynı zamanda öğrencilerin kültür, edebiyat ve ülkelerinin diline saygı duymalarını sağlar. Veliler, okul etkinliklerinde dil ve kültürlerini öğrencilerle paylaşmak için okula gelebilirler. Öğretmenler dil ve kültürel bilgileri öğrencilerin aileleriyle iletişim kurmak için kullanırlar. Öğretmenler ayrıca ana dil ebeveynlerle temas halindedir ve öğrencilerin gelişimi hakkında bilgi alışverişinde bulunabilirler. Kütüphane, okuma materyalleri ve kaynakları sağlayarak ana dil desteklemeye çalışır. Ayrıca, PYP bütçe planı boyunca, anadilinde kütüphane için çeşitli kaynaklar satın alınacaktır.Ana Dil Desteği


- İngilizce Anaokulunda 5, İlkokulda 10 saat öğretilmektedir. Dil öğretimi ve öğreniminin sınıf içi eğitim, sınıf dışı eğitim ile sınırlı olamayacağının farkında olarak; okulumuz geziler, festivaller, piknikler, filmler ve okul bahçesi etkinlikleri gibi araştırmaları ve uygulamaları düzenlemektedir.


- Dil öğretmenleri sorgulama programı doğrultusunda öğrencilerin becerilerini (sözlü, görsel ve yazılı) desteklemektedir. 2012-2013 akademik yılından itibaren öğrencilerimiz 2.sınıf itibariyle Cambridge University Young Learners sınavlarına katılarak uluslararası sınav tecrübesi kazanmaktadır.


- Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri her yıl sonu yapılan ‘’Engilish Culture and Fest Day’’ kapsamında ve yıl sonu gösterilerinde çeşitli etkinliklerle (skeç, drama, dans, şarkı, oyun…) sergileme fırsatı bulmaktadır.


- Sorgulama ünitelerinin diğer disiplinlerle de bağlantı kurmasını amaçlayan çeşitli ünite sonu projeleriyle öğrenime veli desteği ve iş birliği de katılmaktadır.

Tablo Uygulaması
SINIFLAR CAMBRIDGE SINAVLARI AVRUPA KONSEYİ DİL SEVİYESİ
2. SINIF Starters A1
3. SINIF Movers A1
4. SINIF Flyers A2


Ek Dil Öğretimi


Okulumuz ikinci dil olarak Fransızca dil öğrenme programı olarak sunulmaktadır. Fransızca anaokulunda 2 saat ve ilkokulda 4 saat öğretilmektedir. Sesli ve görsel dil materyalleri, oyunlar ve şarkılar öğrenme seviyelerine göre öğretilir. Öğrencilerimiz DELF Premium sınavına hazırlanma konusunda teşvik edilir.Ölçme Ve Değerlendirme


Dil öğrenenlerin dil becerileri kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu nedenle, öğretmenlerimiz tüm dil becerilerini (okuma, dinleme, yazma ve konuşma) sık sık değerlendirmektedir. Etkili ölçme ve değerlendirme stratejilerini uygulayarak, öğrencilerin halihazırda bildiklerini ve yapabileceklerini keşfederiz ve bu bilgileri dili öğretme ve öğrenmede sonraki adımları belirlemek için kullanırız. Sınıftaki süreç ve sonuç değerlendirmeler, IB'nin değerlendirme rubrikleriyle dil gelişimi hakkında bilgi sağlar. Gerektiğinde, öğretmenlerimiz ana dilde anlama, beceri ve içerik bilgisi için ölçme ve değerlendirmeyi kullanırlar.Paydaşlarla İletişim


Dil Politikamız okulun web sitesinde mevcuttur. Bültenler velilere gönderilir ve birer nüshası tüm PYP öğretmenleri, öğrencileri ve velileri ile paylaşılır.Yıllık Politika İncelemesi


IB PYP Dil Politikası, gerektiğinde her yıl dil politikası komitesi tarafından gözden geçirilir. PYP Koordinatörü tüm öğretmenlerin belgeyi gözden geçirip tam olarak anlamalarını sağlar.Dil Politikası Komitesi


Egitmen Tuzla Müfredat Eğitmen İlköğretim Okulu, İlk Yıllar Programı (PYP) koordinatörü ve bütün personeli dil politikasının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Dil politikası komitesi, her eğitim yılının başında oryantasyon programı hazırlayarak yeni personelin dil politikası hakkında bilgilendirilmesinden sorumludur.


Serpil KAVAK (kafa) şunlardan sorumludur:


• Bütçe kapsamında, kitapların ve kaynakların düzenini koordine etmek ve bunların etkin dağıtımını sağlamak.


• Yabancı dil öğrenme ve ana dilini gelişimini desteklemek.


• Dil politikasının etkinliğini ve tutarlı bir şekilde uygulanmasını değerlendirmek için toplantılara liderlik etmek.


• Olumlu bir rol modeli olmak ve IB öğrenen profilini göstermek.


Ahmet KILIC (PYP koordinatörü) şunlardan sorumludur:


• Dil öğrenme ve anadilin gelişimini desteklemek.


• Dil öğretimi ve öğrenimi için politikaların oluşturulmasını sağlamak.


• PYP programını uygulamak ve toplantılar düzenlemek,


• Dil politikasının uygulanmasını desteklemek için uygun kaynakların satın alınması için önerilerde bulunmak.


• IB öğrenci profilini tutarlı bir şekilde uygulunmasını sağlamak.


• İlk Yıllar Programının tüm aşamalarının geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak.


Hazal Aydöner (okul danışmanı) şunlardan sorumludur:


• Ebeveynler ve öğretmenlere rehberlik etmek ve onlarla uyumlu çalışmak.


• Öğrencilere öğrenme ve öğrenme davranışları için sorumluluk almalarında yardımcı olmak.


• Öğretme / öğrenme sürecine yardımcı olmak için destek ve rehberlik sağlamak.


Yeliz Ay (okul kütüphanecisi) şunlardan sorumludur:


• Bütün personel, öğrenciler ve veliler ile etkili çalışma ilişkileri sağlamak.


• Kütüphanenin rutinlerini ve fonksiyonlarını yönetmek için etkili sistemler geliştirmek ve uygulamak.


• Kaynakların kütüphane amaç ve hedeflerine uygunluğunu kontrol etmek ve sağlamak.


Kerem Sevim, Julide Gulizar Üstündağ ve Busra Tezel (Müdür yardımcısı ve okul dil öğretmenleri) şunlardan sorumludur:


• Öğrencilerin araştırma ve sorgulamalarını ve öğrenmelerini paylaşmalarını sağlayan dil öğrenme ortamları düzenlemek.


• Yabancı dil öğrenimi ve ana dilini desteklemek.


• Öğrencilerin dil gelişimi hakkında velilere ve idareye bilgilendirici raporlar hazırlamak ve sunmak.


• Dil becerilerini (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) öğretmek için uygun öğretme ve öğrenme yöntemlerini kullanmak.


• Öğrencilerin ana dillerini ve öğretme ve öğrenme kalitesini değerlendirmek.


• İstenilen dil seviyesine ulaşmakta zorluk çeken öğrencileri desteklemek.


• Çocukları dil öğrenimleri üzerinde dönüşümlü düşünmeye teşvik etmek.Kaynaklar


1. " Okul Dil Politikası Geliştirme Rehberi” https://resources.ibo.org/data/g_0_iboxx_amo_0804_2_e.pdf”


2. “Dil kapsam ve sıralaması” https://www.ic.edu.lb/uploaded/programs/IB_PYP_Program/PYP_language_scope_and_sequence.pdf


3. ''PYP'nin gerçekleştirilmesi: Uluslararası ilköğretim için müfredat çerçevesi'' https://resources.ibo.org/data/p_0_pypxx_mph_0912_2_e.pdf


IB İLK YILLAR PROGRAMI KAYIT KABÜL POLİTİKASI


Kayıt Kabul Politikası


Amaç:
Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu bireysel farklılıkları dikkate alan eğitim anlayışıyla, çağdaş, bilgili ve duyarlı genç bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kayıt kabul ve yerleştirme sürecinde öğrencinin öğrenme potansiyeli, akademik durumu ve öğrenim sürecinden en verim şekilde faydalanması için büyük önem taşımaktadır.


Anaokulu ilkokul seviyesindeki tüm öğrenciler deneyimli öğretmen kadrosu ve uzman bir psikolog tarafından gözlemlemekte ve değerlendirilmektedir. Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler yönetmeliğe uygun olacak şekilde mevcut okul kontenjanı da dikkate alınarak okula kabul edilmektedir.

br/>


Özel Eğitme İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Kayıt İşlemi

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin durum ve derecesi belirlendikten sonra bu konuda bir uzman görüşü alınmaktadır. Eğitim ihtiyacı karşılanabilir düzeyde olan öğrencilerin okula kayıt işlemi yapılmaktadır. Mevcut şartların uygun olmaması durumunda öğrenci uygun bir eğitim kurumuna yönlendirilerek veli bilgilendirilmektedir. Belirtilen tüm bu kriterler göz önünde bulundurularak kayıt işlemleri yıl boyunca devam etmektedir.


Yabancı Öğrenciler İçin Kayıt İşlemi

Yabancı öğrencilerin kayıt işlemi gerçekleştirilmeden önce ana dillerine uygun bir ön görüşme yapılmaktadır. Öğretmenler tarafından öğrencinin Türkçeyi hangi seviyede konuştuğu tespit edilmektedir. Daha sonra Türkçe öğrenin desteğine ihtiyaç duyan öğrencilere öğretim yılı başlamadan önce okuma yazma ve dinleme becerilerini geliştiren ek çalışma planı hazırlanıp uygulanmaktadır.


Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu öğrenci kabulünde Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yaş grubu kriterlerini ve kontenjanını dikkate almaktadır. Buna göre;


Anaokulu-PYP Yaş

2. Grup 3-4 Yaş


1.Grup 4-5 Yaş


Anasınıfı 6 Yaş


İlkokul-PYP Yaş

1.Sınıf 6-7 Yaş


2.Sınıf 7-8 Yaş


3.Sınıf 8-9 Yaş


4.Sınıf 9-10 Yaş


Kayıt Süreci

1. Tanıtım ve Bilgilendirme

Okulumuza öğrencisini kayıt ettirmek isteyen velilere, Okul Tanıtım ve Kayıt Komisyonu tarafından randevu verilerek veliler okla davet edilmektedir. IB – PYP programı, okulun genel işleyişi ve eğitimde benimsediği yaklaşımlar velilere anlatılmakta ve okulun fiziki şartlarını da içeren geniş kapsamlı bilgi verilmektedir.


2. Ziyaret

Tanıtım ve bilgilendirmeler doğrultusunda kayıt yapma kararı veren veli, öğrencisiyle birlikte okulu ziyaret etmektedir. Ziyaret sırasında veliye ders programı anlatılarak okulun birimleri gezdirilmektedir. Veli, okul idarecileri ve sınıf öğretmeni ile tanıştırılmaktadır


3. Kayıt

Gerekli şartlar sağlanıp velinin Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu’nu tercih etmesi halinde, öğrenci için kayıt işlemi başlamaktadır.


Kaydın Gerçekleştirilmesi İçin Gerekenler:

• Kayıt kabul formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması,


• Okul ücretinin ödenmesi


Kayıt Birimine Aşağıda Belirtilen Evrakların Verilmesi:

• Öğrencinin 4 adet vesikalık fotoğraf,


• Öğrencinin kimlik fotokopisi,


• Ebeveynlerin kimlik fotokopisi


• Ebeveynlerin ikişer adet fotoğrafı


Velilerden istenen formların eksiksiz doldurulması ve evrakların teslim edilmesiyle kayıt işlemi gerçekleşmektedir.


IB İLK YILLAR PROGRAMI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

EĞİTMEN MİSYONU

Çağdaş, etkin ve bireysel farklılıkların önemsendiği bir öğrenme ortamında; ileri teknolojik olanaklarla bezenmiş, yenilikçi ve nitelikli öğretmen kadrolarıyla, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını benimsemiş, huzurlu bir dünya için araştıran, sorgulayan, üreten bilgili ve duyarlı genç bireyler yetiştirmeyi amaçlar.


IB MİSYONU

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla organizasyon, uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları ve titiz ölçme-değerlendirme programları geliştirmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar. Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.


EĞİTMEN VİZYONU

Öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul idaresine öğrenme süreciyle ilgili geri bildirim vermek,


Eğitim – Öğretim – Öğrenimdeki çağdaş ve öncü uygulamalarımızı, ülkemizin tüm bölgelerinde yaygınlaştırmak; Toplumumuzun çağdaş medeniyet düzeyini aşmasına katkıda bulunmak; Ulusal alanda örnek, uluslar arası alanda saygın olmak.


DEĞERLENDİRME FELSEFEMİZ

Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu olarak, ölçme ve değerlendirmenin öğretme ve öğrenme sürecinin en iyi şekilde işlendiği ilk yıllar programındaki (PYP) öğrencilerimizin öğrenme sürecinin farklı aşamalarındaki bilgilerinin değerlendirilmesinde, anlaşılması ve geliştirilmesinde en önemli bir araç olduğuna inanmaktayız. Öğrenme sürecinde öğretmen ve öğrenciler, ne bildiklerini, neler öğrenileceğini ve ne yapabileceklerini belirlemiş olurlar. Ayrıca bu sürece dahil olan öğrenciler, öğretmenler, veliler ve yöneticiler neyi değerlendirdiklerini, başarı ölçütlerini ve kullandıkları yöntemleri, ön değerlendirme, süreç ve sonuç değerlendirme yoluyla yansıtabilirler. Bu devam eden süreç öğretmen ve öğrencilerin kapasitelerinin artmasına ve başarıya ulaşmalarına yardım sağlamak için değiştirilebilir.


Değerlendirme politika amaç ve misyonu

Yöneticiler ve tüm öğretmenlerin iş birlikçi çalışmasıyla hazırlanan bu politika düzenli aralıklarla gözden geçirilmektedir. IB felsefesine uyumlu olan ölçmenin en temel hedefi; öğrenme süreciyle ilgili geri bildirim alabilmek ve öğrenim süreçlerini iyileştirecek düzenlemeler yapabilmektir. Bu politikanın amacına uygun şekilde, tüm öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmakta, ölçme ve değerlendirmenin geçerliliği, güvenirliği kanıtlanmış araçlarla ve görevlerle sistemli bir biçimde gerçekleştirilmesi için çalışılmaktadır.


Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu, Uluslararası Bakalorya Programı İlk Yıllar Programına aday bir okuldur. Ölçme değerlendirme çalışmaları uygulanırken hedefimiz, öğrencileri , dönüşümlü düşünmelerini destekleyerek öz değerlendirme yapmalarına ve böylece hayat boyu öğrenen bireyler olabilmelerine yardımcı olmaktır.


Ölçme Değerlendirmenin Amaçları

- Öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul idaresine öğrenme süreciyle ilgili geri bildirim vermek,


- Öğrenmeyle ilgili belirlenen hedeflere ulaşılma durumunu tespit etmek,


- Öğrencinin performansı ile ilgili kayıt tutmak, raporlamak ve en üst seviyeye taşımak,

- Öğrencinin bilişsel, duyusal, psikomotor gelişimini izlemek


- Öğrencinin öğrenme süreci boyunca ne bildiğini, ne anladığını ve ne yapabileceğini belirlemek,


- Öğrencinin IB Öğrenen Profili ve diğer temel öğelerini (Bilgi, kavram, beceri, eylem) ne kadar benimsediğini tespit etmek,


- Öğrencinin kendi bilgisini değerlendirmesini sağlayarak öz denetim becerisini geliştirmek,


- Öğrenme süreçlerini ve ölçme araçlarını bireysel farklılıklar göz önünde bulundurarak oluşturmak.


- Programı sürekli takip ederek ve iyileştirerek gelişim sürecini planlamak.


ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Öğretmen, öğrenci ve veli olmak üzere üç katılımcıyla değerlendirme yapılır.

Öğrenciler için değerlendirme çalışmaları;

Ölçme değerlendirme sürecine katkı sağlamalı.


Öğrendikleriyle günlük hayatla ilişki kurmasını sağlamalı.

Dönüşümlü düşünmeyi keşfetmesine katkıda bulunmalı.


Öğrenmeye karşı teşvik edici olmalı.


Öğretmenler için değerlendirme çalışmaları;

Değerlendirme hedeflerini ve araçlarını belirlemeli


Değerlendirme için kanıtlar toplamalı, plan yapmalı, ölçüt belirlemeli ve dönüşümlü düşünmeli.

Değerlendirme kriterlerini önceden bildirmeli, raporlar hazırlamalı ve paylaşımlar yapmalı


Değerlendirme kriterlerini önceden bildirmeli, raporlar hazırlamalı ve paylaşımlar yapmalı

Veliler için değerlendirme çalışmaları;

Öğrencilerin öğrenmelerine ve gelişimine dair kanıtlar göstermeli.


Öğrencileri teşvik edip destek sağlamalı.


Veli okul işbirliğine katkı sağlamalı.


Ölçme Değerlendirme Bileşenleri

Eğitim müfredatındaki ölçme-değerlendirme bileşeni birbiriyle yakından alakalı üç alt alana bölünmektedir.


Ölçme ve değerlendirme:

Öğrencinin ne bildiği ve ne öğrencinin keşfedildiği alandır.


Kaydetme:

Veriyi toplama ve analiz etmeye karar verilen süreci kapsar.


Raporlama:

Bilgiyi iletmeye karar verilen alandır.


Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu’nda gerçekleştirilen tüm ölçme-değerlendirme uygulamaları sonucunda öğrenciye, veliye ve okul idaresine geri bildirim vermek esastır. Süreç, öğretmen ve velilerin iş birlikçi çalışmasıyla ve gereken önlemlerin alınmasıyla ilerlemektedir.


ÖLÇME DEĞERLENDİRME UYGULAMLARI

Ön Değerlendirme,

Öğrencilerin sahip oldukları bilgileri, öğrenmenin başlangıcında kendilerini nasıl hissettiklerini öğrenmeyi ve analiz etmeyi kapsamaktadır. Öğrenme süreci, öğrencilerin ön bilgileri üzerine kurulmaktadır. Bu neden üniteye başlarken öğrencinin mevcut bilgilerini belirlemek amacıyla çeşitli strateji ve araçlar kullanılmaktadır. Kavram haritaları, zihin haritaları, soru-cevap, beyin fırtınası, KWL, anekdot notları, renk-sembol-resim gibi uygulamalardan faydalanılmaktadır.


Süreç Değerlendirmesi,

Öğrenmeden bir sonraki aşamanın planlaması için imkân sunulmaktadır. Süreç değerlendirmesi ve öğretme birbirlerine bağlı oldukları için birlikte gelişmektedir. Bu değerlendirme ile düzenli ve sık geri bildirim verilerek öğrenmeyi desteklemek hedeflenmektedir. Doğru ve etkili geri bildirim vermenin, öğrencinin gelişim sürecini olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Öğrenciler güçlü ve zayıf yanlarını keşfederek ve dönümlü düşünerek değerlendirme sürecine katkı sağlamaktadır.


Sonuç değerlendirmesi,

öğretim ve öğrenme sürecinin en önemli kısmını kapsamaktadır. Öğrencilere, ne öğrendiklerini fark etmeleri için imkân sunulmakta, ana fikrin ne kadar anlaşıldığını test etmekte ve kazanılması hedeflenen becerilerin geliştirilip gelişilmediğini test etmektedir. Amaca yönelik olarak gözlem, performans değerlendirme, süreç değerlendirme, seçilmiş cevaplar ve açık uçlu uygulama stratejileri kullanırken; rubrik, örnek, kontrol listesi, kısa gözlem kayıtları ve barem gibi araçlardan faydalanılmaktadır.


Öz Değerlendirme,

Öğrencinin öğrenme sorumluluğunu alarak kendini değerlendirmesidir. Bu ama kapsamında, öz değerlendirme formları, öz değerlendirme rubrikleri gibi ölçüm teknikleri kullanılmaktadır.

Grup ve Akran Değerlendirmesi,

grup içindeki öğrencilerin belli ölçüler çerçevesinde birbirlerini değerlendirmesini sağlayarak, olumlu ve yapıcı eleştiri yapma ve eleştiriye açık olma kazanımlarını geliştirmektedir. Bu amaca yönelik olarak; akran değerlendirme, kontrol listesi, gözlem, anekdot notları, davranış çizelgesi gibi ölçüm araçları kullanılmaktadır.

KAYDETME

Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu personeli olarak, öğrencilerin öğrenme süreci hakkında bilgi toplamak için çeşitli yöntemler ve yaklaşımlar kullanırız. Çeşitli araçlar kullanarak bu bilgileri kayderiz.

Araç ve Stratejileri

Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu, kullandıkları her araç ve stratejiyi öğrencilerin seviyesine, ilgilerine, becerilerine ve bireysel farklılıklarına uygun olarak belirlemektedir. Öğretimde uygulanılan farklılaştırma çalışmalarıyla her öğrencinin kendini en iyi ifade edebildiği şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Gözlemler:

Tüm öğrenciler sık sık ve düzenli olarak gözlemlenir. Öğretmen zaman zaman bütün sınıfa odaklanarak geniş açılı gözlem yaparken, kimi zaman tek bir öğrenciye veya etkinliğe odaklanarak yakından gözlemler.

Performans Değerlendirmeleri:

Hedefe yönelmiş görevler, daha önceden belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirilir. Bu ödevlerde yaşanan zorluğa dair birçok yaklaşım söz konusu olabilir ve tek bir doğru yanıt olma olasılığı oldukça düşüktür. Bu tarz ödevlerde birçok becerinin kullanılması gerekir. Bu tür ölçme değerlendirmeler için işitsel, görsel (video) ve anlatımlı kayıtlar yararlı olur.

Süreç Odaklı Değerlendirmeler:

Süreç Odaklı Değerlendirmeler:

Öğrenciler sık sık ve düzenli olarak gözlemlenir. Beklenen ve beklenmeyen davranışlar not edilir, güvenirliliğin arttırılması için farklı bağlamlardan kanıtlar sentezlenerek kayıt altına alınır. Yazma ve kayıt altına alma süresini en aza indirmek için bir sistem geliştirilir. Kontrol listeleri, envanterler ve anlatımlı tanımlamalar (öğrenme günlükleri/kayıtları…) gözlem elde etmek için yaygın kullanılan yöntemlerdir.

Seçilmiş Yanıtlar:

Tek seferlik ve tek boyutlu çalışmalardır. Bu tür ölçme değerlendirmenin en iyi bilinen yolu testler ve kısa değerlendirmelerdir. (quiz)

Açık Uçlu Uygulamalar:

Öğrencilere bir uyaran sunular ve her birinin bu uyarana özgün bir karşılık vermesi beklenir. Karşılık, yazılı şekilde kısa bir cevap, bir çizim, şema ya da çözüm şeklinde olabilir.

Rubrikler

Öğrencilerin ne yaparsa ne kadar puan alacağını gösteren çalışmalardır.Ölçme-değerlendirmeyi yapacak kişi, öğrencinin çalışmasında ne tür özelliklere veya işaretlere dikkat etmesi gerektiğini ve sonrasında da önceden belirlenen ölçeği kullanarak o çalışmayı nasıl değerlendireceğini anlatır. Rubrikler, öğretmenler tarafından hazırlanabileceği gibi öğrenciler tarafından da hazırlanabilir.

Örnekler

Farklı örneklerin değerlendirilmesinde kullanılan somut standartlar içeren öğrenci çalışmaları örnekleridir. rubriğinde genellikle her bir başarı düzeyini için bir standart vardır.


Kontrol Listeleri

Edinilmesi gereken bilgi, veri, nitelik veya unsurlar listesidir. Not çizelgesi, bir tür kontrol listesi olarak kabul edilir.


Kısa Gözlem Kayıtları

Öğrencilerin gözlemlerini temel alan yazılı kısa notlardır. Bu kayıtların sistematik olarak bir araya getirilmesi ve düzenlenmesi gerekir.


Baremler

Öğrenmenin gelişim aşamalarının görsel olarak temsil edilmesidir. Öğrencinin süreç içinde nerede olduğunu ve başarısının ilerleyişini belirler.


RAPORLAMA

Özel Tuzla Eğitmen İlkokulunda,öğrenci eğitim-öğretim sürecinin kaydedilmesi öğrencilere ve velilerine, öğretmenlerine, yöneticilerine bildirilmesi, IB PYP gerekliliklerine göre yapılır.Yapılan tüm çalışmaların sonucunda bilgilerin bir araya getirilme ve bildirilme sürecidir.


Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu’nda raporlama şu unsurları kapsar:

- Veli, öğrenci ve öğretmen taraf olarak katılır.


- Okul kültürünü yansıtır.

- Kapsamlı, dürüst, adil ve inandırıcıdır


- Herkes tarafından net ve kolay anlaşılır.


Portfolyo Sunumları

Aktif çalışan bir zihnin göstergesi olan port folyo öğretmen rehberliğinde öğrenci tarafından yönetilir. Portfolyolarda, öğrencinin hazır bulunuşluğundan, süreçteki ve sonundaki ulaştığı bilgi, dönüşümlü düşünmeye hatta dönüştürdüğü eyleme geçişleride kanıtlanmış olmalıdır. Akademik yılın sonunda, öğrenciler yıl içinde hem bireysel hem de grup içinde öğrendiklerini kayıt altına alıp hazırladıkları ürünler arasından seçim yapar, sunum portfolyasını hazırlar ve sunar. Portfolyo içeriğinin yazılı çalışma ile sınırlı olması gerekmez. Çizimler, fotoğraflar, ses kaydı, videolar ve multimedya dahil olmak üzere farklı öğrenme stillerini ve deneyimlerini yansıtacak çeşitli çalımlar temsil edilebilir. Bu dosyada öğrenciler, çalışmalarını neden seçtiklerini belirterek velilere ve öğretmenlere sunum yapar. Böylece veliler, çocuklarının yaptığı çalışmalar ve gelişmeleriyle ilgili bilgi sahibi olur.


Öğretmen-Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin gelişimi, ilerlemesi ve ihtiyaçları ile ilgili velileri bilgilendirmek, velilerden öğrenci hakkında bilgi almak ve velilerin öğrenim sürecine etkin olarak katılmasını sağlamak için düzenlenir. Yılda iki kez bire-bir öğretmen-veli görüşmeleri yapılır. Toplantı zamanı ve süresi öğretmen ve velinin ihtiyacına göre belirlenir.

Öğretmen – Öğrenci Görüşmeleri

Öğrencinin kendi öğrenme sürecini değerlendirmesi ve kişisel gelişimini arttırması için öğretmen-öğrenci görüşmeleri yapılır. Bu görüşmelerde öğretmen öğrenciye güçlü yönlerini ve gelişmesi gereken yönlerini iletir.

Öğrenci Liderliğindeki Görüşmeler

Bu görüşmeler öğrenci ve veliler arasında yapılır. Öğrenciler bu görüşmenin yönetilmesinden sorumludur. Öğrenciler öğretmeninin desteğiyle daha önce seçmiş oldukları konular üzerinde tartışıp konuyla alakalı fikirlerini beyan eder ve ebeveynleriyle paylaşırlar.

Eğitmen Takip Sistemi (EYOTEK)

Eğitmen Takip Sistemi, web tabanlı bir programdır. Veliler bu program ile öğrencinin ödevlerini takip edebilir, devamsızlık durumunu kontrol edebilir, sınav sonuçlarına ve gelişim raporlarına ulaşabilir, öğrencinin gelişimine katkı sağlayan bütün öğretmenler ile iletişime geçebilir.

Öğrencilerin hazır bulunuşluğu, süreçteki kavrama bilgi beceri eyleme dönüştürme becerilerine göre farklılaştırılmış çalışmalarında kullandığı bir uygulamadır. Öğrencilerden istenilen görevler grup ya da bireysel olarak bu uygulamadan bildirilir.

Okulun öğretmen öğrenci, öğrenci veli ve öğretmen, öğrenci psikolog, veli psikolog görüşmelerinin geri dönüt raporları buraya kaydedilir. Bu kayıtlar ileriye dönük bireysel yapılacak bilişsel ve rehberlik desteğinin yol haritasını belirlememizi sağlar..

PYP REPORT CARDS

Her PYP sorgulama ünitesi sonunda yazılı olarak hazırlanır. Bu rapor Eğitmen Takip Sisteminde yayınlanır. Öğrencilerin güçlü ve gelişmeye açık alanları raporda belirtilir. Öğrenen profili özellikleri ve beceriler açısından öğrenciler gözlemlenerek değerlendirilir. Gelişim raporunun öğretmen görüşleri bölümünde öğrencinin gelişimine katkıda bulunan tüm öğretmenlerin geri bildirimleri bulunur. Bu raporlarda öğrenciler, her PYP ünitesi sonunda ünite boyunca sergiledikleri davranışlarla ilgili hazırlanan formları doldurur. Bu değerlendirme formları öğrencinin port folyo doyasında saklanır.

PYP Sergisi

Öğrenciler PYP eğitiminin son yılı olan 4. Sınıfta sergi hazırlar. Bu kapsamda hazırlanan projelerle her bir öğrencinin programın temel unsurlarıyla (bilgi, kavram, beceri, ve eylem) ilgili yaptığı çalışmalar sergilenir. Böylece öğrencilere öğrenen profilinde yer alan özellikleri sergileme fırsatı sunulur. Öğrencilerin işbirlikçi ve derinlemesine sorgulamasını, özgün bir eyleme dönüştürülebilmesi sağlanır. Doğru bilgiye ulaşma, ulaşılan verilerin çoklu düşünme ortamından sentezlenebilmesi amaçlarından bazılarıdır. PYP sayesinde yıllarca tüm paydaşlar (öğrenci/veli/öğretmen/yönetim/sosyal çevre) huzurlu bir dünyada yaşanabileceğinin eyleme dönüştüğü adımlarını öğrenmiş öğretmiş olmanın sevinicini yaşanmış olunacaktır. Bu sevinç büyük bir kutlama ile taçlandırılır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Değerlendirme Gereklilikleri

Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, ders programlarının genel amaçlarını ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ödevi verir. Öte yandan öğrencinin performansına yönelik çalışmalar değerlendirilir. Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir.


1. Özel Eğitim İhtiyacı Politikasının Amacı

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu özel eğitim ihtiyacı politikası, okulumuzda seçilen bir komisyon tarafından oluşturulmuştur. Belgenin oluşturulmasında IB standartlar ve uygulamalar belgesi dikkate alınmış olup Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda yapılan uygulamalar, yazılı bir belge haline getirilmiştir. Bu belge, tüm öğrencilerimizin IB ve Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu amaçları ışığında IB programları ve müfredatlarına dâhil edilme politikalarını içermektedir. Komisyon üyeleriyle yapılan toplantılar doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı politikamız geliştirilmeye devam edecektir.


2. Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu Amaç Bildirgesi

Çağdaş ve bireysel farklılıkların önemsendiği bir öğrenme ortamında; ileri teknoloji olanaklarıyla bezenmiş, Atatürk’ün ilke ve düşüncelerini benimsemiş, huzurlu bir dünya için araştıran, sorgulayan, üretken, geçmişle gelecek arasında köprü kurabilen, bilgili ve duyarlı genç bireyler yetiştirmektedir.


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu olarak amaçlarımız arasında öğrencilerimizin ilgi alanlarını ve potansiyellerini ortaya çıkarabilmek için sahip oldukları merak duygusunu tetikleyerek, tüm öğrencilerimizin dâhil olabileceği bir müfredatla, araştırıp sorgulayarak bilgiye oluşan ve bu bilgiyi, bütünsel bir yaklaşımla topluma faydalı şekilde kullanan bireyler yetiştirebilmek yer alır.


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu müfredatı, kültürler arası bir anlayışı benimseyerek önce kendi kültürünü, daha sonra farklı kültürleri öğrenerek sahip olduğu bilgiler arasında köprü kurabilen ve tüm farklılıklara saygı duyabilen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okulumuzun öğrenci çeşitliliğini; öğrenme ortamını zenginleştiren, çalışanlarımızın bireysel farklılıklarının farkında olmalarını sağlayan ve düşüncelerini derinleştirme fırsatları sunan olumlu bir kaynak olarak kabul ederiz.


Özel Eğitim İhtiyacı

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, öğrenimi gerçekleştirmek ve akademik olgunluğu kolaylaştırmak için müfredatta düzenleme yapılmasına ihtiyacı olan öğrencileri içermektedir. Tuzla Özel Eğitmen İlkokuluna zihinsel engeli olan çocuklar kabul edilmezler. Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu, kabul ettiği öğrenciler için aşağıdaki eğitim ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar hazırlar:


a) Farklılaştırılmış eğitim programına sahip öğrenciler


b) Psikolojik danışmanlık desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler


c) Akademik becerilerini zenginleştirmek isteyen yüksek başarıya sahip veya yetenekli öğrenciler


d) Ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler


Özel Eğitim İhtiyacı Programının Hedefleri

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, öğrenimi gerçekleştirmek ve akademik olgunluğu kolaylaştırmak için müfredatta düzenleme yapılmasına ihtiyacı olan öğrencileri içermektedir. Tuzla Özel Eğitmen İlkokuluna zihinsel engeli olan çocuklar kabul edilmezler. Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu, kabul ettiği öğrenciler için aşağıdaki eğitim ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar hazırlar:


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu özel eğitim ihtiyacı programının hedefleri şunlardır:


a) Farklı türde ihtiyaçlara sahip olan öğrencilerimizi tespit ederek, onlara huzurlu bir ortam sağlamak, bireysel farklılıkları belirlemek ve bunları faydalı hale getirebilmek,


b) Öğrencilerimizin tamamının, çeşitli yöntem teknikler yardımıyla müfredata ulaşmalarını sağlayabilmek,


c) Öğrencilerimizin başarısını ve dönemsel gelişimlerini kaydetmek, izlemek, gerektiği zaman bireysel eğitim planında revize etmek ve öğrencinin tüm öğretmenleriyle paylaşabilmek,


d) Öğrencilerimizin değişen ihtiyaçlarını öğretmenler, danışmanlar ve rehberlik servisinin katıldığı toplantılarla belirlenmesi ve alınan kararların veliler ile paylaşılmasından sonra öğrenci için bireysel eğitim planı oluşturabilmek,


e) Öğrencilerimizin tamamını eşsiz yeteneklerine ulaşmaları konusunda desteklemek.


Dahil Etme


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda, öğrencilerimizin bedensel ve zihinsel ihtiyaçlarına en uygun öğrenme ortamını hazırlamak için tüm çalışmalar yapılmaktadır. Dâhil etme, tüm öğrencilerimiz için, sıralanan unsurlarla sınırlı kalmamak üzere değişik şekilde uygulanabilir:


a) Öğrencinin önceki öğrenimlerinden edindiği deneyim


b) Öğrencinin yeterlilikleri


c) Etüt konusu


d) Farklı bir çalışma alanı


e) Ek süre


Farklılaştırılmış Eğitim Programı

Tüm öğrencilerin gerçek performansına erişebilmesi için müfredatın en uygun şekilde yapılandırıldığı sistemin tamamıdır. Farklılaştırılmış Eğitim Programı, öğrencilerin bireysel farklılıklarını merkezine alarak tüm akademik ihtiyaçlarına özel cevap verebilmek için öğretmenlerimize yardımcı olur. Öğretmenlerimizin kullandığı farklılaştırma yöntemlerinden bazıları şunlardır:


- İçerik -> Dersin içeriğini oluşturan kaynakları değiştirerek, öğrencinin öğrenmek istediklerini farklı yollarla seçmesine fırsat sunar.


- Süreç -> Öğrencilerin öğrenmek istediği bilgi çeşitliliğini sağlar ve seçim yapmasını destekler.


- Ürün-> Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri sunarken seçim yapmalarını sağlayarak, güçlü yönlerini arttırır.


Farklılaştırılmış Eğitim Programı öğrencinin ilgi ve tercihine göre de şekillenebilir. Bu program IB tarafından özetlenen ‘İyi Uygulamanın Dört Prensibi’ ile ilişkilidir.


İyi Uygulamanın Dört Prensibi

1. Kimlik Oluşumu ve Öz Saygı Geliştirme

Öğrencilerimizin tamamının farklı bireysel ihtiyaçlarını bilerek bunlara önem vermek, onların kişiliklerinin güçlenmesini destekler ve öz saygılarının oluşmasına teşvik eder. Öğrencilerimizin hepsi okulun tamamında kabul gördüklerini hissettiklerinde, öğrenen profillerini gerçekleştirme ve geliştirme konusunda daha istekli olur. Öğrenme ortamı huzurlu olan öğrenciler, akademik çalışmalar için daha fazla fırsat bulmaya çalışır. Bilgiye ulaşmanın en önemli yollarından biri olan araştırma eylemini istekle gerçekleştirir. Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını kabul etmek ve bunlara saygı duyarak olumlu yönde değerlendirmek, açık görüşlü bir yapıya sahip kültürler arası anlayışa sahip bireyler yetiştirmemizi sağlar.


Öğrencilerimiz bilgiye ulaşırken sınıf ortamında birbirlerini tanır, farklılıklarına saygı duyar ve birlikte çalışarak üretir. Böylece öğrenciler kişisel ilişkiler kurmada aktifleşir, bilgiler arası bağlantı kurmada gelişir ve olaylara çoklu perspektiften bakar. Bir gruba dâhil olarak çalışan öğrencinin aidiyet duygusu, öz saygısı ve kendine güveni artar.


Sınıf içi etkinliklerin zenginleştirilmesiyle ilgili öğretmenlerimiz eğitimler alır. Etkinlikler öğrencilerin iletişimlerini arttırmaya yönelik olur. Her öğrenciye iletişim kurma ve öğrendiği bilgileri sunma imkânı sağlanır. Yaşıtlarıyla öğrenmeyi gerçekleştiren, öğrendiği bilgileri grup önünde sunan bir öğrenci kabul gördüğünü fark edip kendini değerli hisseder ve böylece yeni deneyimlere daha açık olur.


2. Önceki Bilgilerin Ele Alınması

Öğrencilerin, daha önceki akademik yaşantılarında edindikleri bilgileri hatırlayıp yeni edinecekleri bilgilerle bağlantı kurmaları istenmektedir. Ünite başlamadan önce öğretmenin çocuğun geçmiş bilgilerini yüzeye çıkarması ve yeni üniteyle ilgili bağlantı kurabilmesi için ön bilgi vermesi öğrenimin en önemli parçalarından biridir.


3. Yapılandırma

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu IB’nin hayat boyu öğrenen bireyler yetiştirme hedefini gerçekleştirmek için gayret göstermektedir. Öğretmenler, öğrencilerin bilgiye ulaşmasında kullanacağı stratejileri belirlemesine yardımcı olur. Öğrenciler bu konuyla ilgili deneyim kazandıkça öğretmenler destek miktarını azaltır.


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu alt becerileri; üst bilişsel, sosyal ve bilişsel olarak üçe ayırır. Üst bilişsel stratejiler, öğrencilerin düşünme, farkında olma ve etkileşimde olma yoluyla düşüncelerini anlamalarına ve öğrendiklerini değerlendirebilmelerine ortam hazırlar. Sosyal stratejiler, grup içi çalışma ve tartışmalar sayesinde öğrencilerin iş birliği içinde çalışmasını destekler. Bilişsel stratejiler ise, öğrencilerin, bir şeyin öğrenilmesini gerçekleştirmek için bazı teknikleri uygulayabilmesini sağlar.


4. Öğrenimin Devamlılığı

Öğrenimin devamlılığı, öğrencilerin öğrenim basamağının bir üst seviyesine geçmesi için, öğretmen düşüncelerinin devamlılığını destekleyecek deneyimler kazanmasını sağlar. Öğrencinin öğrenimini sorgulamaya dayalı olarak geliştirmesi hedeflerimizden biridir. Öğrencinin bu hedefe ulaşmasını kolaylaştırmak için öğretmenler, konuya ait stratejilerle birlikte okulun diğer öğretmenleriyle konuşarak farklı stratejiler de kullanır. Öğrencilerin birbirleri arasındaki iletişimi arttırmak ve bilgi akışını güçlendirmek için disiplinler arası anlayış uygulanır. Bu planlamayla öğrenciler kavramları öğrenirken akranlarından destek alır ve önceki bilgileriyle bağlantı kurma fırsatı bulur. Tüm öğretmenler, bu süreçte planlı ve iş birliği içerisinde çalışır. Tüm aşamalar, öğrencilerin araştırıp- sorgulayarak konuların ayrıntılarını keşfetmesine, edindikleri bilgiler arasında bağlantı kurarak doğru şekilde kullanmalarına ve farklı açılardan bilgileri inceleyerek empati geliştirmesini sağlar.


Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrenciler İçin Roller

1. Öğretmenin Rolü

1.1 İngilizce Öğretmeni

İngilizce öğretmenleri, akademik öğretimin, dil kazanımlarının ve becerilerinin öğretmenidir. Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu, okula kabul edilecek olan tüm öğrencilerin dil yeterlilik seviyesini belirlemek için bir sınav uygulamaktadır. İngilizce öğretmenleri, dili anlama ve geliştirmeyi destekleyici yöntem-teknikleri kullanabilmek için diğer branş öğretmenleriyle iş birliği yapar.


İngilizce öğretmenleri, farklı seviyelerdeki öğrencilerin kendi hız ve stilinde öğrenmelerine yardımcı olmak için bireysel veya küçük gruplar halinde verilecek derslerin planını hazırlar.


İngilizce öğretmenleri ayda iki kez toplantı yaparak okul genelindeki durumu değerlendirir. Dönemde iki kez düzenlenen veli toplantılarıyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaparlar.


1.2 Branş Öğretmenleri

Branş öğretmenleri müfredatın hazırlanmasında izlenecek sırayı ve kazanımları belirler. Branş öğretmenleri, diğer öğretmenlerle dersleri planlar ve geliştirir. Öğrencinin bireysel farklılıklarına yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılamak için müfredatı revize etme konusunda diğer öğretmenlerle iş birliği yapar.


Branş öğretmeni, ünite boyunca yaptığı ölçme değerlendirme sonuçlarına göre, çocuğun dönüşümlü düşünme notları ve ders içindeki performansından yola çıkarak; öğrencinin farklılaştırılmış eğitime ihtiyacı olup olmadığına karar verir. Öğrencinin gelişimi ile ilgili fikirlerini sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenle paylaşarak plan yapar.


Okul psikoloğu yılın başında kayıt esnasında görüşme yaptığı öğrenciler de dâhil olmak üzere tüm öğrenciler ile ilgili bilgi vermek için öğretmenlerle toplantı yapar. Görüşmeler sırasında fark edilen, öğrencinin akademik gelişimini destekleyecek tüm izlenimler farklılaştırılmış eğitimin planlaması için öğretmenlerle paylaşılır.


Her dönemin sonunda gerçekleştirilen gün içi toplantılarda, öğrencilerin bireysel farklılıkları değerlendirilerek farklılaştırılmış eğitimleri duruma göre revize edilir.


1.3 Psikolojik Danışmanlık Birimi

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ekolü, bireysel farklılıkları temel alarak, öğrencinin yıl içindeki tüm sorun ve başarılarıyla sisteme dâhil olabilmesi, bulunduğu noktada daha ileriye gidebilmesi ve ihtiyaç duyduğu her anda psikolojik destek alabilmesini sağlamayı amaçlar. Psikoloğu, öğrencinin duygusal ve bilişsel gelişim alanlarına dair ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra öğrencinin, öğretmenin, velinin veya kendisinin gerek gördüğü her noktada kısa veya uzun soluklu çalışmalar yapar. Tespit edilen problem, okul ortamında çözülemeyip terapötik bir ilişki gerektiriyorsa öğrenciyi bir uzmana yönlendirir. Psikolog, okul müdürü ve öğrencinin danışman öğretmeniyle toplantılar yapar. Bu toplantıların sonucunda çocuğun destekleneceği alanları belirleyerek plan yaptıktan sonra, öğrencinin problemiyle ilgili velileri telefon görüşmesi veya bireysel görüşmelerle bilgilendirir. Veliler ihtiyaç duyduklarında randevu alarak görüşme sıklığını arttırabilir.


1.4 Okul Hemşiresi

Okul hemşiresi, öğrencinin okul içindeki durumunu olumsuz yönde etkileyecek tıbbi konularda destek sağlamaktadır. Ünitelerin tıbbi bilgi ve sağlıkla ilgili konularında öğretmenlerle iş birliği yapar, bilgi kaynak ve değişiklik sağlar. Derslere katılarak ilgili konularda sunum yaparak öğrencileri bilgilendirir. Öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili kontrol ve müdahaleleri yaparak ailelere bilgi verir. Okul genelinde tıbbi konular ve sağlıkla ilgili tavsiyeleri desteklemek için öğretmenler, idare ve okul personeliyle iş birliğinde olur.


Özel Eğitim Politikası Uygulamalar

1. Özel Eğitim Desteğine İhtiyacı Olan Öğrenciler

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu öğrenciyi okula kabul sürecinde akademik bir sınava tabi tutar. Bu sınavın yanı sıra öğrencinin danışman öğretmeni, veli ile bir görüşme yapar. Bu görüşmenin amacı; Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunun eğitim sistemini anlatarak öğrencinin ve velinin beklentilerinin bu eğitim sistemi tarafından karşılanıp karşılanmadığına karar vermektir. Öğrencinin okula kabulüyle birlikte öğrenim ihtiyaçları, akademik destek planı belirlenir, öğretmenler bilgilendirilir ve farklılaştırılmış çalışmalar planlanır.Öğrencinin akademik seviyesinin belirlenmesinin ardından öğrenci, psikolog ile görüşür. Duygusal veya davranışsal desteğe ihtiyaç duyacağı alanlar belirlenir. Özel eğitime ihtiyacı olan ( zihinsel engelli, konuşma ve dil problemi yaşayan, işitme engeli bulunan) öğrenciler kabul sınavına alınmazlar. Tüm bu süreçlerde öğrenciyle ilgili ortaya çıkan ihtiyaçlar öğrencinin dersine giren öğretmenlerle toplantılarda paylaşılır.


2. Dil Desteğine İhtiyaç Duyan öğrenciler

Öğrencinin okula kabul sürecinde yapılan akademik değerlendirmenin İngilizce bölümündeki başarıya göre, öğrenciye grup veya bireysel farklılaştırılmış program uygulanır. Öğrencinin başlayacağı sınıfın dil seviyesine ulaşması için tatil döneminde ek çalışmalar yapılmaktadır.


Öğrenciler birbiriyle ve öğretmenleriyle rahat iletişim kurabilecek ve dersi güçlük çekmeden takip edebilecek seviyeye gelene kadar ek derslere devam edilir.


3. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Desteğine İhtiyacı olan Öğrenciler

Psikolojik danışmanlık desteğine ihtiyacı olan öğrenciler;


- Öğretmen önerisiyle


- Veli tavsiyesiyle


- Psikolog gözlemiyle


- Öğrenci isteği ile belirlenir


Psikolojik danışmanlık desteğinin sebebi akademik, sosyal, duygusal veya davranışsal sebeplerden olabilir. Her durumda yapılan destek çalışmaları veliye bildirilir. Öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal veya davranışsal değişim hedeflerine ulaşabilmesi için okuldaki psikolojik danışmanlık desteğinin yetersiz olacağı düşünülürse, öğrenciler bir uzmana yönlendirilir. Psikolog öğrencinin terapötik sürecini takip eder, uzmandan bilgiler alır ve okulda gerekli desteği sağlar. Psikoloğun her öğrenci ile bireysel görüşme sıklığı farklılık gösterir. Bu sıklık öğrencinin ihtiyacına göre belirlenir.


Psikolog bireysel görüşmeler dışında sınıflarda grup çalışmaları da yapar. Bu çalışmalar sınıfların ihtiyacına yönelik olarak planlanır. Anketler öğrencilere uygulanır, değerlendirilir ve gerekiyorsa farklılaştırma programları düzenlenir. Bu grup çalışmaları, iki haftada bir olacak şekilde hazırlanır. Ancak yıl boyunca ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara göre artış gösterebilir.


4. Sağlıkla İlgili Desteğe İhtiyacı Olan Öğrenciler

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda yıl boyunca lisanslı bir hemşire görev yapmaktadır. Hemşire herhangi bir sağlık endişesi veya tıbbi teşhisi olan öğrencileri tanımlar ve takip eder. Öğrencilerin sağlık formları toplanır ve gözden geçirilir. Sağlık problemi olan öğrenciler, lisanslı bir tıp doktoru tarafından konulan tanıyı belgelemek zorundadır. Tanısı olan öğrencilerin kullandığı ilaçlar hemşire tarafından takip edilir. Hemşire öğrencilerin yaşadıkları sağlık durumuyla ilgili öğretmenleri, idareyi ve veliyi bilgilendirir. Bunun dışında ünitelerle bağlantılı olarak ihtiyaç duyulan tıbbi bilgilendirmelere destek vermek için öğretmenlerle iş birliği yapar.


5. Maddi Desteğe İhtiyacı Olan Öğrenciler

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda, öğrencilere farklı oranlarda burs desteği verilmektedir. Öğrencinin ihtiyacına göre öğrencilere eğitim, yemek, kıyafet ve servis desteği sağlanmaktadır. Burslu öğrencilerin isimleri kurum tarafından gizli tutulmaktadır.


Özel Eğitim Politikasının Veli ve Öğrencilerle Paylaşılması


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda, öğrencilere farklı oranlarda burs desteği verilmektedir. Öğrencinin ihtiyacına göre öğrencilere eğitim, yemek, kıyafet ve servis desteği sağlanmaktadır. Burslu öğrencilerin isimleri kurum tarafından gizli tutulmaktadır.Ünitelerin planlanması, farklılaştırılması, ölçme değerlendirme çalışmaları, ders içi gözlemler bu politikanın uygulanmasının kanıtlarını sunacaktır.


TUZLA ÖZEL EĞİTMEN İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI POLİTİKASI

1. Özel Eğitim İhtiyacı Politikasının Amacı

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu özel eğitim ihtiyacı politikası, okulumuzda seçilen bir komisyon tarafından oluşturulmuştur. Belgenin oluşturulmasında IB standartlar ve uygulamalar belgesi dikkate alınmış olup Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda yapılan uygulamalar, yazılı bir belge haline getirilmiştir. Bu belge, tüm öğrencilerimizin IB ve Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu amaçları ışığında IB programları ve müfredatlarına dâhil edilme politikalarını içermektedir. Komisyon üyeleriyle yapılan toplantılar doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı politikamız geliştirilmeye devam edecektir.


2. Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu Amaç Bildirgesi

Çağdaş ve bireysel farklılıkların önemsendiği bir öğrenme ortamında; ileri teknoloji olanaklarıyla bezenmiş, Atatürk’ün ilke ve düşüncelerini benimsemiş, huzurlu bir dünya için araştıran, sorgulayan, üretken, geçmişle gelecek arasında köprü kurabilen, bilgili ve duyarlı genç bireyler yetiştirmektedir.


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu olarak amaçlarımız arasında öğrencilerimizin ilgi alanlarını ve potansiyellerini ortaya çıkarabilmek için sahip oldukları merak duygusunu tetikleyerek, tüm öğrencilerimizin dâhil olabileceği bir müfredatla, araştırıp sorgulayarak bilgiye oluşan ve bu bilgiyi, bütünsel bir yaklaşımla topluma faydalı şekilde kullanan bireyler yetiştirebilmek yer alır.

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu müfredatı, kültürler arası bir anlayışı benimseyerek önce kendi kültürünü, daha sonra farklı kültürleri öğrenerek sahip olduğu bilgiler arasında köprü kurabilen ve tüm farklılıklara saygı duyabilen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okulumuzun öğrenci çeşitliliğini; öğrenme ortamını zenginleştiren, çalışanlarımızın bireysel farklılıklarının farkında olmalarını sağlayan ve düşüncelerini derinleştirme fırsatları sunan olumlu bir kaynak olarak kabul ederiz.

Özel Eğitim İhtiyacı

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, öğrenimi gerçekleştirmek ve akademik olgunluğu kolaylaştırmak için müfredatta düzenleme yapılmasına ihtiyacı olan öğrencileri içermektedir. Tuzla Özel Eğitmen İlkokuluna zihinsel engeli olan çocuklar kabul edilmezler. Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu, kabul ettiği öğrenciler için aşağıdaki eğitim ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar hazırlar:

1. Özel Eğitim İhtiyacı Politikasının Amacı

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, öğrenimi gerçekleştirmek ve akademik olgunluğu kolaylaştırmak için müfredatta düzenleme yapılmasına ihtiyacı olan öğrencileri içermektedir. Tuzla Özel Eğitmen İlkokuluna zihinsel engeli olan çocuklar kabul edilmezler. Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu, kabul ettiği öğrenciler için aşağıdaki eğitim ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar hazırlar:

a) Farklılaştırılmış eğitim programına sahip öğrenciler

b) Psikolojik danışmanlık desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler

c) Akademik becerilerini zenginleştirmek isteyen yüksek başarıya sahip veya yetenekli öğrenciler

d) Ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler

Özel Eğitim İhtiyacı Programının Hedefleri

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu özel eğitim ihtiyacı programının hedefleri şunlardır:

a) Farklı türde ihtiyaçlara sahip olan öğrencilerimizi tespit ederek, onlara huzurlu bir ortam sağlamak, bireysel farklılıkları belirlemek ve bunları faydalı hale getirebilmek,

b) Öğrencilerimizin tamamının, çeşitli yöntem teknikler yardımıyla müfredata ulaşmalarını sağlayabilmek,

c) Öğrencilerimizin başarısını ve dönemsel gelişimlerini kaydetmek, izlemek, gerektiği zaman bireysel eğitim planında revize etmek ve öğrencinin tüm öğretmenleriyle paylaşabilmek,

d) Öğrencilerimizin değişen ihtiyaçlarını öğretmenler, danışmanlar ve rehberlik servisinin katıldığı toplantılarla belirlenmesi ve alınan kararların veliler ile paylaşılmasından sonra öğrenci için bireysel eğitim planı oluşturabilmek,

e) Öğrencilerimizin tamamını eşsiz yeteneklerine ulaşmaları konusunda desteklemek.

Dahil etme

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda, öğrencilerimizin bedensel ve zihinsel ihtiyaçlarına en uygun öğrenme ortamını hazırlamak için tüm çalışmalar yapılmaktadır. Dâhil etme, tüm öğrencilerimiz için, sıralanan unsurlarla sınırlı kalmamak üzere değişik şekilde uygulanabilir:

a) Öğrencinin önceki öğrenimlerinden edindiği deneyim

b) Öğrencinin yeterlilikleri

c) Etüt konusu

d) Farklı bir çalışma alanı

e) Ek süre

Farklılaştırılmış Eğitim Programı

Tüm öğrencilerin gerçek performansına erişebilmesi için müfredatın en uygun şekilde yapılandırıldığı sistemin tamamıdır. Farklılaştırılmış Eğitim Programı, öğrencilerin bireysel farklılıklarını merkezine alarak tüm akademik ihtiyaçlarına özel cevap verebilmek için öğretmenlerimize yardımcı olur. Öğretmenlerimizin kullandığı farklılaştırma yöntemlerinden bazıları şunlardır:

- İçerik -> Dersin içeriğini oluşturan kaynakları değiştirerek, öğrencinin öğrenmek istediklerini farklı yollarla seçmesine fırsat sunar.

- Süreç -> Öğrencilerin öğrenmek istediği bilgi çeşitliliğini sağlar ve seçim yapmasını destekler.

- Ürün-> Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri sunarken seçim yapmalarını sağlayarak, güçlü yönlerini arttırır.

Farklılaştırılmış Eğitim Programı öğrencinin ilgi ve tercihine göre de şekillenebilir. Bu program IB tarafından özetlenen ‘İyi Uygulamanın Dört Prensibi’ ile ilişkilidir.

İyi Uygulamanın Dört Prensibi

1. Kimlik Oluşumu ve Öz Saygı Geliştirme

Öğrencilerimizin tamamının farklı bireysel ihtiyaçlarını bilerek bunlara önem vermek, onların kişiliklerinin güçlenmesini destekler ve öz saygılarının oluşmasına teşvik eder. Öğrencilerimizin hepsi okulun tamamında kabul gördüklerini hissettiklerinde, öğrenen profillerini gerçekleştirme ve geliştirme konusunda daha istekli olur. Öğrenme ortamı huzurlu olan öğrenciler, akademik çalışmalar için daha fazla fırsat bulmaya çalışır. Bilgiye ulaşmanın en önemli yollarından biri olan araştırma eylemini istekle gerçekleştirir. Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını kabul etmek ve bunlara saygı duyarak olumlu yönde değerlendirmek, açık görüşlü bir yapıya sahip kültürler arası anlayışa sahip bireyler yetiştirmemizi sağlar.

Öğrencilerimiz bilgiye ulaşırken sınıf ortamında birbirlerini tanır, farklılıklarına saygı duyar ve birlikte çalışarak üretir. Böylece öğrenciler kişisel ilişkiler kurmada aktifleşir, bilgiler arası bağlantı kurmada gelişir ve olaylara çoklu perspektiften bakar. Bir gruba dâhil olarak çalışan öğrencinin aidiyet duygusu, öz saygısı ve kendine güveni artar.

Sınıf içi etkinliklerin zenginleştirilmesiyle ilgili öğretmenlerimiz eğitimler alır. Etkinlikler öğrencilerin iletişimlerini arttırmaya yönelik olur. Her öğrenciye iletişim kurma ve öğrendiği bilgileri sunma imkânı sağlanır. Yaşıtlarıyla öğrenmeyi gerçekleştiren, öğrendiği bilgileri grup önünde sunan bir öğrenci kabul gördüğünü fark edip kendini değerli hisseder ve böylece yeni deneyimlere daha açık olur.

2. Önceki Bilgilerin Ele Alınması

Öğrencilerin, daha önceki akademik yaşantılarında edindikleri bilgileri hatırlayıp yeni edinecekleri bilgilerle bağlantı kurmaları istenmektedir. Ünite başlamadan önce öğretmenin çocuğun geçmiş bilgilerini yüzeye çıkarması ve yeni üniteyle ilgili bağlantı kurabilmesi için ön bilgi vermesi öğrenimin en önemli parçalarından biridir.

3. Yapılandırma

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu IB’nin hayat boyu öğrenen bireyler yetiştirme hedefini gerçekleştirmek için gayret göstermektedir. Öğretmenler, öğrencilerin bilgiye ulaşmasında kullanacağı stratejileri belirlemesine yardımcı olur. Öğrenciler bu konuyla ilgili deneyim kazandıkça öğretmenler destek miktarını azaltır.

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu alt becerileri; üst bilişsel, sosyal ve bilişsel olarak üçe ayırır. Üst bilişsel stratejiler, öğrencilerin düşünme, farkında olma ve etkileşimde olma yoluyla düşüncelerini anlamalarına ve öğrendiklerini değerlendirebilmelerine ortam hazırlar. Sosyal stratejiler, grup içi çalışma ve tartışmalar sayesinde öğrencilerin iş birliği içinde çalışmasını destekler. Bilişsel stratejiler ise, öğrencilerin, bir şeyin öğrenilmesini gerçekleştirmek için bazı teknikleri uygulayabilmesini sağlar.

4. Öğrenimin Devamlılığı

Öğrenimin devamlılığı, öğrencilerin öğrenim basamağının bir üst seviyesine geçmesi için, öğretmen düşüncelerinin devamlılığını destekleyecek deneyimler kazanmasını sağlar. Öğrencinin öğrenimini sorgulamaya dayalı olarak geliştirmesi hedeflerimizden biridir. Öğrencinin bu hedefe ulaşmasını kolaylaştırmak için öğretmenler, konuya ait stratejilerle birlikte okulun diğer öğretmenleriyle konuşarak farklı stratejiler de kullanır. Öğrencilerin birbirleri arasındaki iletişimi arttırmak ve bilgi akışını güçlendirmek için disiplinler arası anlayış uygulanır. Bu planlamayla öğrenciler kavramları öğrenirken akranlarından destek alır ve önceki bilgileriyle bağlantı kurma fırsatı bulur. Tüm öğretmenler, bu süreçte planlı ve iş birliği içerisinde çalışır. Tüm aşamalar, öğrencilerin araştırıp- sorgulayarak konuların ayrıntılarını keşfetmesine, edindikleri bilgiler arasında bağlantı kurarak doğru şekilde kullanmalarına ve farklı açılardan bilgileri inceleyerek empati geliştirmesini sağlar.

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrenciler İçin Roller

1. Öğretmenin Rolü

1.1 İngilizce Öğretmeni

İngilizce öğretmenleri, akademik öğretimin, dil kazanımlarının ve becerilerinin öğretmenidir. Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu, okula kabul edilecek olan tüm öğrencilerin dil yeterlilik seviyesini belirlemek için bir sınav uygulamaktadır. İngilizce öğretmenleri, dili anlama ve geliştirmeyi destekleyici yöntem-teknikleri kullanabilmek için diğer branş öğretmenleriyle iş birliği yapar.

İngilizce öğretmenleri, farklı seviyelerdeki öğrencilerin kendi hız ve stilinde öğrenmelerine yardımcı olmak için bireysel veya küçük gruplar halinde verilecek derslerin planını hazırlar.

İngilizce öğretmenleri ayda iki kez toplantı yaparak okul genelindeki durumu değerlendirir. Dönemde iki kez düzenlenen veli toplantılarıyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaparlar.

1.2 Branş Öğretmenleri

Branş öğretmenleri müfredatın hazırlanmasında izlenecek sırayı ve kazanımları belirler. Branş öğretmenleri, diğer öğretmenlerle dersleri planlar ve geliştirir. Öğrencinin bireysel farklılıklarına yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılamak için müfredatı revize etme konusunda diğer öğretmenlerle iş birliği yapar.

Branş öğretmeni, ünite boyunca yaptığı ölçme değerlendirme sonuçlarına göre, çocuğun dönüşümlü düşünme notları ve ders içindeki performansından yola çıkarak; öğrencinin farklılaştırılmış eğitime ihtiyacı olup olmadığına karar verir. Öğrencinin gelişimi ile ilgili fikirlerini sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenle paylaşarak plan yapar.

Okul psikoloğu yılın başında kayıt esnasında görüşme yaptığı öğrenciler de dâhil olmak üzere tüm öğrenciler ile ilgili bilgi vermek için öğretmenlerle toplantı yapar. Görüşmeler sırasında fark edilen, öğrencinin akademik gelişimini destekleyecek tüm izlenimler farklılaştırılmış eğitimin planlaması için öğretmenlerle paylaşılır.

Her dönemin sonunda gerçekleştirilen gün içi toplantılarda, öğrencilerin bireysel farklılıkları değerlendirilerek farklılaştırılmış eğitimleri duruma göre revize edilir.

1.3 Psikolojik Danışmanlık Birimi

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ekolü, bireysel farklılıkları temel alarak, öğrencinin yıl içindeki tüm sorun ve başarılarıyla sisteme dâhil olabilmesi, bulunduğu noktada daha ileriye gidebilmesi ve ihtiyaç duyduğu her anda psikolojik destek alabilmesini sağlamayı amaçlar. Psikoloğu, öğrencinin duygusal ve bilişsel gelişim alanlarına dair ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra öğrencinin, öğretmenin, velinin veya kendisinin gerek gördüğü her noktada kısa veya uzun soluklu çalışmalar yapar. Tespit edilen problem, okul ortamında çözülemeyip terapötik bir ilişki gerektiriyorsa öğrenciyi bir uzmana yönlendirir. Psikolog, okul müdürü ve öğrencinin danışman öğretmeniyle toplantılar yapar. Bu toplantıların sonucunda çocuğun destekleneceği alanları belirleyerek plan yaptıktan sonra, öğrencinin problemiyle ilgili velileri telefon görüşmesi veya bireysel görüşmelerle bilgilendirir. Veliler ihtiyaç duyduklarında randevu alarak görüşme sıklığını arttırabilir.

1.4 Okul Hemşiresi

Okul hemşiresi, öğrencinin okul içindeki durumunu olumsuz yönde etkileyecek tıbbi konularda destek sağlamaktadır. Ünitelerin tıbbi bilgi ve sağlıkla ilgili konularında öğretmenlerle iş birliği yapar, bilgi kaynak ve değişiklik sağlar. Derslere katılarak ilgili konularda sunum yaparak öğrencileri bilgilendirir. Öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili kontrol ve müdahaleleri yaparak ailelere bilgi verir. Okul genelinde tıbbi konular ve sağlıkla ilgili tavsiyeleri desteklemek için öğretmenler, idare ve okul personeliyle iş birliğinde olur.

Özel Eğitim Politikası Uygulamalar

1. Özel Eğitim Desteğine İhtiyacı Olan Öğrenciler

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu öğrenciyi okula kabul sürecinde akademik bir sınava tabi tutar. Bu sınavın yanı sıra öğrencinin danışman öğretmeni, veli ile bir görüşme yapar. Bu görüşmenin amacı; Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunun eğitim sistemini anlatarak öğrencinin ve velinin beklentilerinin bu eğitim sistemi tarafından karşılanıp karşılanmadığına karar vermektir. Öğrencinin okula kabulüyle birlikte öğrenim ihtiyaçları, akademik destek planı belirlenir, öğretmenler bilgilendirilir ve farklılaştırılmış çalışmalar planlanır. Öğrencinin akademik seviyesinin belirlenmesinin ardından öğrenci, psikolog ile görüşür. Duygusal veya davranışsal desteğe ihtiyaç duyacağı alanlar belirlenir. Özel eğitime ihtiyacı olan ( zihinsel engelli, konuşma ve dil problemi yaşayan, işitme engeli bulunan) öğrenciler kabul sınavına alınmazlar. Tüm bu süreçlerde öğrenciyle ilgili ortaya çıkan ihtiyaçlar öğrencinin dersine giren öğretmenlerle toplantılarda paylaşılır.

2. Dil Desteğine İhtiyaç Duyan öğrenciler

Öğrencinin okula kabul sürecinde yapılan akademik değerlendirmenin İngilizce bölümündeki başarıya göre, öğrenciye grup veya bireysel farklılaştırılmış program uygulanır. Öğrencinin başlayacağı sınıfın dil seviyesine ulaşması için tatil döneminde ek çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenciler birbiriyle ve öğretmenleriyle rahat iletişim kurabilecek ve dersi güçlük çekmeden takip edebilecek seviyeye gelene kadar ek derslere devam edilir.

3. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Desteğine İhtiyacı olan Öğrenciler

Psikolojik danışmanlık desteğine ihtiyacı olan öğrenciler;

- Öğretmen önerisiyle

- Veli tavsiyesiyle

- Psikolog gözlemiyle

- Öğrenci isteği ile belirlenir

Psikolojik danışmanlık desteğinin sebebi akademik, sosyal, duygusal veya davranışsal sebeplerden olabilir. Her durumda yapılan destek çalışmaları veliye bildirilir. Öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal veya davranışsal değişim hedeflerine ulaşabilmesi için okuldaki psikolojik danışmanlık desteğinin yetersiz olacağı düşünülürse, öğrenciler bir uzmana yönlendirilir. Psikolog öğrencinin terapötik sürecini takip eder, uzmandan bilgiler alır ve okulda gerekli desteği sağlar. Psikoloğun her öğrenci ile bireysel görüşme sıklığı farklılık gösterir. Bu sıklık öğrencinin ihtiyacına göre belirlenir.

Psikolog bireysel görüşmeler dışında sınıflarda grup çalışmaları da yapar. Bu çalışmalar sınıfların ihtiyacına yönelik olarak planlanır. Anketler öğrencilere uygulanır, değerlendirilir ve gerekiyorsa farklılaştırma programları düzenlenir. Bu grup çalışmaları, iki haftada bir olacak şekilde hazırlanır. Ancak yıl boyunca ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara göre artış gösterebilir.

4. Sağlıkla İlgili Desteğe İhtiyacı Olan Öğrenciler

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda yıl boyunca lisanslı bir hemşire görev yapmaktadır. Hemşire herhangi bir sağlık endişesi veya tıbbi teşhisi olan öğrencileri tanımlar ve takip eder. Öğrencilerin sağlık formları toplanır ve gözden geçirilir. Sağlık problemi olan öğrenciler, lisanslı bir tıp doktoru tarafından konulan tanıyı belgelemek zorundadır. Tanısı olan öğrencilerin kullandığı ilaçlar hemşire tarafından takip edilir. Hemşire öğrencilerin yaşadıkları sağlık durumuyla ilgili öğretmenleri, idareyi ve veliyi bilgilendirir. Bunun dışında ünitelerle bağlantılı olarak ihtiyaç duyulan tıbbi bilgilendirmelere destek vermek için öğretmenlerle iş birliği yapar.

5. Maddi Desteğe İhtiyacı Olan Öğrenciler

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda, öğrencilere farklı oranlarda burs desteği verilmektedir. Öğrencinin ihtiyacına göre öğrencilere eğitim, yemek, kıyafet ve servis desteği sağlanmaktadır. Burslu öğrencilerin isimleri kurum tarafından gizli tutulmaktadır.

Özel Eğitim Politikasının Veli ve Öğrencilerle Paylaşılması

Politika, farklı iletişim kanalları aracılığıyla personel, aileler ve öğrencilerle paylaşılmaktadır. Okulun web sitesinde politika Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Oluşturulan bu politika her yıl yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katkısıyla değişen ihtiyaçlara yönelik olarak revize edilmektedir.

Ünitelerin planlanması, farklılaştırılması, ölçme değerlendirme çalışmaları, ders içi gözlemler bu politikanın uygulanmasının kanıtlarını sunacaktır.

  •   İstasyon Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. No:123 Tuzla/İstanbul
  •   +90 216 446 48 46
  •   +90 216 446 42 44
  • egitmen@egitmen.k12.tr

Eğitmen'e Dair

EEK bir grup idealist ve girişimci öğretmen tarafından 2002 yılında Erenköy'de Eğitmen Dershanesiyle eğitim hayatına başladı. Kazanılan tecrübe ve bilgi birikiminin sonucunda, 2014 yılında Tuzla Villa VIP, 2015 yılında Tuzla Merkez Kampüsleriyle eğitim - öğretim hayatına devam etmektedir.