POLİTİKALAR


PolitikalarAMAÇ VE MİSYON

Eğitmen Koleji’nin temelinde bulunan akademik dürüstlük, öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimini destekler. Bu kapsamda Eğitmen Koleji Akademik Dürüstlük Politika Belgesi, ‘’ IB Academic Honesty in the IB Educational Context’’ belgesi ışığında hazırlanmıştır. Uygulanan bu politikanın hedefi; öğrencilerin evrensel etik değerleri ve becerileri edinebilmeleridir.1.Akademik Dürüstlük


Akademik dürüstlük, başka bir kişinin fikirlerini kendine ait gibi göstermeden, kaynak belirterek kullanmaktadır. Bu politikayla akademik çalışma üreten öğrenciler, diğer insanların zihinsel emeklerine saygı gösterir ve kendi çalışmalarını da aynı hassasiyetle ortaya koyar. Bu becerilere sahip öğrenciler, IB öğrenen profillerinden ilkeli, dönüşümlü düşünen, araştıran-sorgulayan, açık görüşlü ve duyarlı bireylerdir. Uygulanan akademik dürüstlük politikası çerçevesinde; öğrencilerin kavramları, becerileri edinmesi, etik değerleri benimsemesi ve daha huzurlu bir dünya oluşumuna yardımcı olacak ‘’dünya insanı’’ yetiştirilmesi hedeflenmektedir.2.Usulsüz Uygulama


Eğitmen Koleji’nde bir öğrencinin kendisine ait görevi çalışmayı, ödevi yaparken akademik dürüstlük politikasına uygun olarak hazırlanması beklenir. Okul içinde yapılan sınavlar sırasında bireysel çabası ve emeği haricinde farklı birinin sözlü veya yazılı desteğini alması veya buna teşebbüs etmesi uygun değildir. Aşağıdaki maddeler yapılmaması gereken davranışlardır.


• Farklı birine ait çalışmayı kendi çalışması gibi kullanmak,


• Tek başına yapamayacağı bir görev veya ödevi başkasından yardım alarak yatığı halde, yalnızca kendisi yapmış gibi göstermek,


• Sınav sırasında birileriyle konuşmak,


• Sınav sırasında kopya çekmek için farklı materyaller kullanmak.Öğrenci:


• Doğru bilgiye nasıl ulaşacağını bilir.


• Ulaşılan doğru bilginin kullanımının hassasiyetini bilir.


• Araştırma, görev veya ödevlerini tarafsızlık ilkesi çerçevesinde yapması gerektiğini bilir.


• Araştırma, görev veya ödevlerini yaparken birçok farklı kaynaktan yararlanır.


• Ulaştığı tüm bilgilerin kaynağını sorgulayarak (internet, yazar, yazılı kaynak…) nu kaynakları belirtir.


• Diğer insanların fikir ve emeğine saygı duyar.


• Verilen ödev, görev veya çalışmaları kendi emeğiyle yapar


• Ödev, görev veya çalışmalarında farklı, yaratıcı ve özgün ürünle sunar.


• Edindiği bilgileri başka insanlarla paylaşmanın önemini bilir.


• Akademik dürüstlük kurallarını bilir ve bu kurallara saygı gösterir.


• Ortaya çıkardıkları ürüne ve harcadıkları emeğe sahip çıkmaları gerektiğinin önemini bilir.Öğretmen:

• Akademik dürüstlük politikasını ve ilkelerini öncelikle kendileri benimser.


• Akademik dürüstlük politikasının ne ifade ettiğini öğrencilere anlatmakta sorumludur.


• Öğrenciler arasında ayrım yapmaz, her birine eşit mesafede yaklaşarak görev ödevlerinde destek verir.


• Öğrencilerin yaratıcı düşünlerine olanak sağlayarak ödev veya görevler vererek gerekli rehberliği yapar.


• Öğrencilerin araştırma ödev veya görevlerinde doğru kaynak göstermelerini öğretir ve sağlar.Veli:

• Öğrencinin ödev, görev veya araştırmalarında akademik dürüstlük politikasına uymaları konusunda onları destekler.


• Öğrencinin akademik dürüstlük ilkelerine uymadığını fark ettiğinde, bu durumu öğretmenleriyle paylaşır.


• Öğrencinin ödev, araştırma veya görevlerini yapmak yerine, ona yol gösterir.


• Öğrencinin ödev, araştırma veya görevlerini yapmak yerine, ona yol gösterir.


Akademik Dürüstlük Politikası, Özel Tuzla Eğitmen İlkokul web sitesi ve aile toplantıları ile okul personeli, veliler ve öğrencilerle paylaşılır. Her eğitim-öğretim yılının başında, hazırlanmış olan Akademik Dürüstlük Politikası öğretmenler, öğrenciler ve okul personeliyle gözden geçirilerek tartılır. Öneriler ve gözlemler doğrultusunda revize edilir.IB İLK YILLAR PROGRAMI DİL POLİTİKASI


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu’nda, Türk Milli Eğitim müfredat hedefleri; IB programı çerçevesinde yeniden şekillendirilmiştir. Okulumuz çağın ihtiyaçlarını ve öğrenenlerin ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim planı uygulamaktadır. Dil politikamızın temeli farkı kişi ve toplumların kültürlerini anlamaya ve bu kültürlere değer vermeye dayanmaktadır. Dil öğreniminin sosyal eylemlerin tamamlayıcılarından biri olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle okulumuz, deneyim ile öğrenim tutumunu esas alarak, sorgulayan ve farklı diller öğrenmek isteyen bireyler yetiştirmeyi hedeflenmektedir.


Okulumuzun öğrenim dili Türkçedir. Öğrencilerin dil çeşitliliği Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerini kapsamaktadır. Bu politikada belirlenen temel esaslar, öğretmenler ve yöneticilerle birlikte veliler ve öğrencilerin de farklı görüşleri göz önüne alınarak okul topluluğu tarafından hazırlanmıştır.


Okulumuzda dil öğrenme süreci eş zamanlı alarak üç temel öğeyi kapsamaktadır. Bu süreçler:


Dil Öğrenme: Öğrenenler, gündelik yaşantılarında diğer insanları dinler ve dili kullanırlar.


Dil Öğrenme: Öğrenenler, dilin nasıl işlendiğine dair anlamlarını geliştirirler.


Dil Öğrenme: Öğrenenler, Farklı konulara ait bilgiyi, düşünceyi ve fikri dinleyerek, onlar hakkında tartışır ve dönüşümlü düşünme etkinliğinde bulunarak dili bir araç olarak kullanırlar.


Dil Öğrenme süreçleri, birbiriyle bağlantılı olduğu için ayrı süreçler olarak düşünülemez. Dil öğretiminin ayrılmaz üç ana alanı; sözel dil, görsel dil ve yazılı dil olarak belirlenmiştir. Tüm dil çalışmalarının temelini dinlenme-konuşma, inceleme-sunum yapma ve okuma-yazma oluşturmaktadır


Okulumuzda dil gelişimini desteklemek için yapılanlar aşağıdaki gibidir:


• Kütüphanenin etkin bir şekilde kullanımı desteklemek ve geliştirmeye yönelik çalışmalar,


• Okul içi ve dışı okuma etkinlikleri


• Haftada bir ders saati olacak şekilde okuma saatleri,


• Sözlük ve imha kılavuzu kullanımını destekleme


• Kelimelerin dinlenmesi ve telaffuz edilmesiyle ilgili çalışmalar,


• Ders içi etkinlikler ve çalışmalar not alma.


Okulumuzun medya okuryazarlığı desteklemek için yapılanlar aşağıdaki gibidir:


• Gazete, dergi, reklam, poster, broşür, çizgi film, karikatür gibi medya türlerini yorumlama ve kullanmayı öğrenme çalışmaları.


Okulumuzda görsel okumayı desteklenmek için yapılanlar aşağıdaki gibidir;


• Grafik, çizelge, tablo, harita ve okuma ve yorumlamayı öğrenme çalımaları.Yabancı Dil Öğreniminde İnanışlar ve Uygulamalar

• Yabancı dilin öğrenim sürecindeki önemine inanılarak anasınıfında İngilizce 5, Fransızca 2 ders saati; İlkokula İngilizce 10, Fransızca 4 ders saati olacak şekilde dil eğitimi verilmektedir. Dil eğitimi ve öğreniminin yalnızca sınıf içinde olamadığına inanılarak, araştırma-sorgulama ve uygulamayı destekleyen sınıf dışı gezi, festival, piknik, sinema ve bahçe etkinlikleri düzenlenmektedir.


• Anasınıfı ve 1.sınıfın sonuna kadar dil öğretimi amacımız, öğrencilerin yabancı dile olan ilgilerini arttırmak, yabancı dili sevdirmek ve temel becerileri eğlenerek öğrenmelerini (şarkılar, oyunlar, hikâyeler...) sağlamaktır. 2. Sınıftan itibaren ise okuma ve yazma becerilerine ağırlık verilerek, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak ortamlar oluşturulmaktadır.


• 2012-2013 akademik yılından itibaren öğrencilerimiz 2.sınıf itibariyle Cambridge University Young Learners sınavlarına katılarak uluslararası sınav tecrübesi kazanmaktadır.


• Avrupa ortak müfredat çerçevesinin belirlediği standartlar referans alınarak hazırlanan uluslararası projeler öğrencilerimizin katılımı için teşvik edilmektedir.


• Yabancı dil öğreniminde, online kitap okuma sistemi, PYP uyumlu ders kaynakları, online ödev sistemi, kütüphane kullanımı, sürekli yayınlar ve online ek kaynaklar kullanılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz teknolojiyi de etkin kullanarak dil öğrenimlerini geliştirmektedir.


• Okul koridor ve sınıf duvarları için hazırlanan pano etkinlikleri, duyuru ve yazışmalarda çift dil esasına (İngilizce-Fransızca) önem verilmektedir.


• Öğrencilerimizin bireysel öğrenme farklılıkları ve gelişim düzeyleri kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar koridorlarda, sınıflarda ve panolarda sergilenmektedir.


• Öğrencilerimizin dönem içinde yaptığı çalışmalar, port folyo dosyalarında tutulmaktadır. Öğrenciler, sene sonu port folyo sunumlarında ürettikleri ürünleri ailelerine sunarken, veliler de öğrencilerinin öğrenim süreçleri hakkında bilgi sahibi olurlar.


• Yıl boyu uygulanan ‘’ General Evolution’’ ile öğrencilerimizin akademik gelişimleri takip edilmektedir. Dönem sonunda verilen İngilizce karnelerine bu gelişim yansıtılmaktadır. Bu karne ve port folyo dosyalarında bulunan gelişim yansıtılmaktadır. Bu karne ve port folyo soyalarında bulunan öz değerlendirme formlarıyla dönüşümlü düşünen bireyler olmalar sağlanmaktadır.


• Öğrencilerimiz yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri her yıl sonu yapılan ‘’Engilish Culture and Fest Day’’ kapsamında ve yıl sonu gösterilerinde çeşitli etkinliklerle (skeç, drama, dans, şarkı, oyun…) sergileme fırsatı bulmaktadır.


• Öğrencilerimizde oluşmasını istediğimiz dil gelişimin öğretmenden başladığına inanılmaktadır. Bu nedenle dil öğretmenlerimiz yıl içinde yapılan çeşitli konferans ve seminerlere katılmaktadır. Tüm öğretmenlerin bir öğretmeni olduğuna inanarak, dilim doğru kullanımıyla ilgili rol-model almaya özen gösterilmektedir.


• Yabancı dilin öğreniminde tekrarın önemi oldukça fazladır. Bu nedenle öğrencilerimize haftalık online kitap okuma ve online ödevler verilmektedir.


• Hedeflenen yabancı dil düzeyine ulaşmada zorluk yaşayan öğrencilere ek ders programları hazırlanarak, gelişimleri desteklenmelidir.


• Sorgulama ünitelerinin diğer disiplinlerle de bağlantı kurmasını amaçlayan çeşitli ünite sonu projeleriyle öğrenime veli desteği ve iş birliği de katılmaktadır.


• Okulumuz ikinci yabancı dil olarak Fransızca öğrenimi sağlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimize ‘’DELF Prim’’ sınavına hazırlanma fırsatı sunulmaktadır


IB İLK YILLAR PROGRAMI KAYIT KABÜL POLİTİKASI


Kayıt Kabul Politikası


Amaç:
Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu bireysel farklılıkları dikkate alan eğitim anlayışıyla, çağdaş, bilgili ve duyarlı genç bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kayıt kabul ve yerleştirme sürecinde öğrencinin öğrenme potansiyeli, akademik durumu ve öğrenim sürecinden en verim şekilde faydalanması için büyük önem taşımaktadır.


Anaokulu ilkokul seviyesindeki tüm öğrenciler deneyimli öğretmen kadrosu ve uzman bir psikolog tarafından gözlemlemekte ve değerlendirilmektedir. Değerlendirme sürecinin ardından öğrenciler yönetmeliğe uygun olacak şekilde mevcut okul kontenjanı da dikkate alınarak okula kabul edilmektedir.

br/>


Özel Eğitme İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Kayıt İşlemi

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin durum ve derecesi belirlendikten sonra bu konuda bir uzman görüşü alınmaktadır. Eğitim ihtiyacı karşılanabilir düzeyde olan öğrencilerin okula kayıt işlemi yapılmaktadır. Mevcut şartların uygun olmaması durumunda öğrenci uygun bir eğitim kurumuna yönlendirilerek veli bilgilendirilmektedir. Belirtilen tüm bu kriterler göz önünde bulundurularak kayıt işlemleri yıl boyunca devam etmektedir.


Yabancı Öğrenciler İçin Kayıt İşlemi

Yabancı öğrencilerin kayıt işlemi gerçekleştirilmeden önce ana dillerine uygun bir ön görüşme yapılmaktadır. Öğretmenler tarafından öğrencinin Türkçeyi hangi seviyede konuştuğu tespit edilmektedir. Daha sonra Türkçe öğrenin desteğine ihtiyaç duyan öğrencilere öğretim yılı başlamadan önce okuma yazma ve dinleme becerilerini geliştiren ek çalışma planı hazırlanıp uygulanmaktadır.


Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu öğrenci kabulünde Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yaş grubu kriterlerini ve kontenjanını dikkate almaktadır. Buna göre;


Anaokulu-PYP Yaş

2. Grup 3-4 Yaş


1.Grup 4-5 Yaş


Anasınıfı 6 Yaş


İlkokul-PYP Yaş

1.Sınıf 6-7 Yaş


2.Sınıf 7-8 Yaş


3.Sınıf 8-9 Yaş


4.Sınıf 9-10 Yaş


Kayıt Süreci

1. Tanıtım ve Bilgilendirme

Okulumuza öğrencisini kayıt ettirmek isteyen velilere, Okul Tanıtım ve Kayıt Komisyonu tarafından randevu verilerek veliler okla davet edilmektedir. IB – PYP programı, okulun genel işleyişi ve eğitimde benimsediği yaklaşımlar velilere anlatılmakta ve okulun fiziki şartlarını da içeren geniş kapsamlı bilgi verilmektedir.


2. Ziyaret

Tanıtım ve bilgilendirmeler doğrultusunda kayıt yapma kararı veren veli, öğrencisiyle birlikte okulu ziyaret etmektedir. Ziyaret sırasında veliye ders programı anlatılarak okulun birimleri gezdirilmektedir. Veli, okul idarecileri ve sınıf öğretmeni ile tanıştırılmaktadır


3. Kayıt

Gerekli şartlar sağlanıp velinin Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu’nu tercih etmesi halinde, öğrenci için kayıt işlemi başlamaktadır.


Kaydın Gerçekleştirilmesi İçin Gerekenler:

• Kayıt kabul formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması,


• Okul ücretinin ödenmesi


Kayıt Birimine Aşağıda Belirtilen Evrakların Verilmesi:

• Öğrencinin 4 adet vesikalık fotoğraf,


• Öğrencinin kimlik fotokopisi,


• Ebeveynlerin kimlik fotokopisi


• Ebeveynlerin ikişer adet fotoğrafı


Velilerden istenen formların eksiksiz doldurulması ve evrakların teslim edilmesiyle kayıt işlemi gerçekleşmektedir.


IB İLK YILLAR PROGRAMI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

Amaç ve Misyon

Bu belge Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu’nun Ölçeme ve değerlendirme amaçlarını içermektedir. Yöneticiler ve tüm öğretmenlerin iş birlikçi çalışmasıyla hazırlanan bu politika düzenli aralıklarla gözden geçirilmektedir. IB felsefesine uyumlu olan ölçmenin en temel hedefi; öğrenme süreciyle ilgili geri bildirim alabilmek ve öğrenim süreçlerini iyileştirecek düzenlemeler yapabilmektir. Bu politikanın amacına uygun şekilde, tüm öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmakta, ölçme ve değerlendirmenin en uygun şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmaktadır.


Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu, Uluslararası Bakalorya Programı İlk Yıllar Programına aday bir okuldur. Ölçme değerlendirme çalışmaları uygulanırken hedefimiz, öğrencileri dönüşümlü düşünmelerini destekleyerek öz değerlendirme yapmalarına ve böylece hayat boyu öğrenen bireyler olabilmelerine yardımcı olmaktadır.


Ölçme Değerlendirmenin Amaçları:

• Öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul idaresine öğrenme süreciyle ilgili geri bildirim vermek,


• Öğrenmeyle ilgili belirlenen hedeflere ulaşılma durumunu tespit etmek,


• Öğrencinin performansı ile ilgili kayıt tutmak, raporlamak ve geliştirerek en üst seviyeye taşımak,


• Öğrencinin bilişsel, duyusal, psikomotor gelişimini izlemek,


• Öğrencinin öğrenme süreci boyunca ne bildiğini, ne anladığını ve ne yapabileceğini belirmek,


• Öğrencinin IB Öğrenen Profili ve 5 temel öğesini (Bilgi, kavram, tutum, beceri, eylem) ne kadar benimsediğini tespit etmek,


• Öğrencinin kendisini, bilgisini değerlendirmesini sağlayarak öz denetim becerisini geliştirmek,


• Öğrenme süreçlerini ve ölçme-değerlendirme araçlarını bireysel farklılıklar göz önünde bulundurarak şekillendirmek,


• Öğrenenler topluluğu olarak öğrenme süreci ve uygulamaları güçlendirmek,


• Programı sürekli takip ederek ve iyileştirerek gelişim sürecini planlamak,


Ölçme Değerlendirme Bileşenleri:

Eğitim müfredatındaki ölçme-değerlendirme bileşeni birbiriyle yakından alakalı üç alt alana bölünmektedir.


Ölçme ve değerlendirme: Öğrencinin ne bildiği ve ne öğrencinin keşfedildiği alandır.


Kaydetme: Veriyi toplama ve analiz etmeye karar verilen süreci kapsar.


Raporlama: Bilgiyi iletmeye karar verilen alandır.


Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu’nda gerçekleştirilen tüm ölçme-değerlendirme uygulamaları sonucunda öğrenciye, veliye ve okul idaresine geri bildirim vermek esastır. Süreç, öğretmen ve velilerin iş birlikçi çalışmasıyla ve gereken önlemlerin alınmasıyla ilerlemektedir.


Değerlendirme İlkeleri

Sonuç değerlendirmesi, öğretim ve öğrenme sürecinin en önemli kısmını kapsamaktadır. Öğrencilere, ne öğrendiklerini fark etmeleri için imkân sunulmakta, ana fikrin ne kadar anlaşıldığını test etmekte ve kazanılması hedeflenen becerilerin geliştirilip gelişilmediğini test etmektedir. Amaca yönelik olarak gözlem, performans değerlendirme, süreç değerlendirme, seçilmiş cevaplar ve açık uçlu uygulama stratejileri kullanırken; rubrik, örnek, kontrol listesi, kısa gözlem kayıtları ve barem gibi araçlardan faydalanılmaktadır.


Süreç Değerlendirmesi, öğrenmeden bir sonraki aşamanın planlaması için imkân sunulmaktadır. Süreç değerlendirmesi ve öğretme birbirlerine bağlı oldukları için birlikte gelişmektedir. Bu değerlendirme ile düzenli ve sık geri bildirim verilerek öğrenmeyi desteklemek hedeflenmektedir. Doğru ve etkili geri bildirim vermenin, öğrencinin gelişim sürecini olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Öğrenciler güçlü ve zayıf yanlarını keşfederek ve dönümlü düşünerek değerlendirme sürecine katkı sağlamaktadır.


Süreç Değerlendirmesi, öğrenmeden bir sonraki aşamanın planlaması için imkân sunulmaktadır. Süreç değerlendirmesi ve öğretme birbirlerine bağlı oldukları için birlikte gelişmektedir. Bu değerlendirme ile düzenli ve sık geri bildirim verilerek öğrenmeyi desteklemek hedeflenmektedir. Doğru ve etkili geri bildirim vermenin, öğrencinin gelişim sürecini olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Öğrenciler güçlü ve zayıf yanlarını keşfederek ve dönümlü düşünerek değerlendirme sürecine katkı sağlamaktadır.


Ön Değerlendirme, öğrencilerin sahip oldukları bilgileri, öğrenmenin başlangıcında kendilerini nasıl hissettiklerini öğrenmeyi ve analiz etmeyi kapsamaktadır. Öğrenme süreci, öğrencilerin ön bilgileri üzerine kurulmaktadır. Bu neden üniteye başlarken öğrencinin mevcut bilgilerini belirlemek amacıyla çeşitli strateji ve araçlar kullanılmaktadır. Kavram haritaları, zihin haritaları, soru-cevap, beyin fırtınası, KWL, anekdot notları, renk-sembol-resim gibi uygulamalardan faydalanılmaktadır.


Öz Değerlendirme, öğrencinin öğrenme sorumluluğunu alarak kendini değerlendirmesidir. Bu ama kapsamında, öz değerlendirme formları, öz değerlendirme rubrikleri gibi ölçüm teknikleri kullanılmaktadır.


Tutum Değerlendirme, öğrenme sürecinin her anında öğrencinin sergilediği ve geliştirmesi gereken tutumları değerlendirmek, hedeflenen davranışlara ulaşma seviyesini tespit etmektedir. Bu amaca yönelik olarak, öz değerlendirme, akran değerlendirme, kontrol listesi, gözlem, anekdot notları, davranış çizelgesi gibi ölçüm araçları kullanılmaktadır.


Grup ve Akran Değerlendirmesi, grup içindeki öğrencilerin belli ölçüler çerçevesinde birbirlerini değerlendirmesini sağlayarak, olumlu ve yapıcı eleştiri yapma ve eleştiriye açık olma kazanımlarını geliştirmektedir. Bu amaca yönelik olarak; akran değerlendirme, kontrol listesi, gözlem, anekdot notları, davranış çizelgesi gibi ölçüm araçları kullanılmaktadır.


Ölçme Değerlendirme Araç ve Stratejileri

Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu, kullandıkları her araç ve stratejiyi öğrencilerin seviyesine, ilgilerine, becerilerine ve bireysel farklılıklarına uygun olarak belirlemektedir. Öğretimde uygulanılan farklılaştırma çalışmalarıyla her öğrencinin kendini en iyi ifade edebildiği şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.


Gözlemler:

Tüm öğrenciler sık sık ve düzenli olarak gözlemlenir. Öğretmen zaman zaman bütün sınıfa odaklanarak geniş açılı gözlem yaparken, kimi zaman tek bir öğrenciye veya etkinliğe odaklanarak yakından gözlemler.


Performans Değerlendirmeleri:

Hedefe yönelmiş görevler, daha önceden belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirilir. Bu ödevlerde yaşanan zorluğa dair birçok yaklaşım söz konusu olabilir ve tek bir doğru yanıt olma olasılığı oldukça düşüktür. Bu tarz ödevlerde birçok becerinin kullanılması gerekir. Bu tür ölçme değerlendirmeler için işitsel, görsel (video) ve anlatımlı kayıtlar yararlı olur


Süreç Odaklı Değerlendirmeler:

Öğrenciler sık sık ve düzenli olarak gözlemlenir. Beklenen ve beklenmeyen davranışlar not edilir, güvenirliliğin arttırılması için farklı bağlamlardan kanıtlar sentezlenerek kayıt altına alınır. Yazma ve kayıt altına alma süresini en aza indirmek için bir sistem geliştirilir. Kontrol listeleri, envanterler ve anlatımlı tanımlamalar (öğrenme günlükleri/kayıtları…) gözlem elde etmek için yaygın kullanılan yöntemlerdir.


Seçilmiş Yanıtlar:

Tek seferlik ve tek boyutlu çalışmalardır. Bu tür ölçme değerlendirmenin en iyi bilinen yolu testler ve kısa değerlendirmelerdir. (quiz)


Açık Uçlu Uygulamalar:

Öğrencilere bir uyaran sunular ve her birinin bu uyarana özgün bir karşılık vermesi beklenir. Karşılık, yazılı şekilde kısa bir cevap, bir çizim, şema ya da çözüm şeklinde olabilir.


DEĞERLENDİRME STRATEJİLERİ

Değerlendirme Araçları

Rubrikler:

Öğrencileri her alanda sıralamak için oluşturulmuş bir ölçüttür. Ölçme-değerlendirmeyi yapacak kişi, öğrencinin çalışmasında ne tür özelliklere veya işaretlere dikkat etmesi gerektiğini ve sonrasında da önceden belirlenen ölçeği kullanarak o çalışmayı nasıl değerlendireceğini anlatır. Rubrikler, öğretmenler tarafından hazırlanabileceği gibi öğrenciler tarafından da hazırlanabilir.


Örnekler

Farklı örneklerin değerlendirilmesinde kullanılan somut standartlar içeren öğrenci çalışmaları örnekleridir. Puanlama rubriğinde genellikle her bir başarı düzeyini için bir standart vardır.


Kontrol Listeleri

Edinilmesi gereken bilgi, veri, nitelik veya unsurlar listesidir. Not çizelgesi, bir tür kontrol listesi olarak kabul edilir.


Kısa Gözlem Kayıtları

Öğrencilerin gözlemlerini temel alan yazılı kısa notlardır. Bu kayıtların sistematik olarak bir araya getirilmesi ve düzenlenmesi gerekir.


Baremler

Öğrenmenin gelişim aşamalarının görsel olarak temsil edilmesidir Öğrencinin süreç içinde nerede olduğunu ve başarısının ilerleyişini belirler.


Raporlama

Özel Tuzla Eğitmen İlkokulu’nda raporlama şu unsurları kapsar:


• Veli, öğrenci ve öğretmen taraf olarak katılır.


• Okul kültürünü yansıtır.


• Kapsamlı, dürüst, adil ve inandırıcıdır.


• Herkes tarafından net ve kolay anlaşılır


Port Folyo Sunumları

Aktif çalışan bir zihnin göstergesi olan port folyo öğrenci tarafından yönetilir. Akademik yılın sonunda, öğrenciler yıl içinde hazırladıkları ürünler arasından seçim yapar ve port folyo hazırlar. Bu dosyada öğrenciler, çalışmalarını neden seçtiklerini belirterek velilere ve öğretmenlere sunum yapar. Böylece veliler, çocuklarının yaptığı çalışmalar ve gelişmeleriyle ilgili bilgi sahibi olur.


Öğretmen-Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin gelişimi, ilerlemesi ve ihtiyaçları ile ilgili velileri bilgilendirmek, velilerden öğrenci hakkında bilgi almak ve velilerin öğrenim sürecine etkin olarak katılmasını sağlamak için düzenlenir. Yılda iki kez bire-bir öğretmen-veli görüşmeleri yapılır. Toplantı zamanı ve süresi öğretmen ve velinin ihtiyacına göre belirlenir.


Öğretmen – Öğrenci Görüşmeleri

Öğrencinin kendi öğrenme sürecini değerlendirmesi ve kişisel gelişimini arttırması için öğretmen-öğrenci görüşmeleri yapılır. Bu görüşmelerde öğretmen öğrenciye güçlü yönlerini ve gelişmesi gereken yönlerini iletir.


Eğitmen Takip Sistemi

Eğitmen Takip Sistemi, internet üzerinden erişilen web tabanlı bir programdır. Veliler bu program ile öğrencinin ödevlerini takip edebilir, devamsızlık durumunu kontrol edebilir, sınav sonuçlarına ve gelişim raporlarına ulaşabilir, öğrencinin gelişimine katkı sağlayan bütün öğretmenler ile iletişime geçebilir.


PYP Gelişim Raporu

Her PYP sorgulama ünitesi sonunda yazılı olarak hazırlanır. Bu rapor Eğitmen Takip Sisteminde yayınlanır. Öğrencilerin güçlü ve gelişmeye açık alanları raporda belirtilir. Öğrenen profili özellikleri, tutumları ve beceriler açısından öğrenciler gözlemlenerek değerlendirilir. Gelişim raporunun öğretmen görüşleri bölümünde öğrencinin gelişimine katkıda bulunan tüm öğretmenlerin geri bildirimleri bulunur. Bu raporlarda öğrenciler, her PYP ünitesi sonunda öğrencilerin ünite boyunca sergiledikleri davranışlarla ilgili hazırlanan formları doldurur. Bu değerlendirme formları öğrencinin pot folyo doyasında saklanır.


PYP Sergisi

Öğrenciler PYP eğitiminin son yılı olan 4. Sınıfta sergi hazırlar. Bu kapsamda hazırlanan projelerle her bir öğrencinin programın beş temel unsuruyla (bilgi, kavram, beceri, tutum ve eylem) ilgili yaptığı çalışmalar sergilenir. Böylece öğrencilere öğrenen profilinde yer alan özellikleri sergileme fırsatı sunulur.


Eğitmen Sıfırlama Programı (ESP)

Öğrenme sürecindeki eksiklerin tespit edilmesi için 3. Ve 4. Sınıfta her ünite sonunda haftalık kontrol sınavları yapılır. Sınav sonuçlarına göre sınıf veya bireysel veya grup çalışmaları yapılarak öğrenme sürecine katkı sağlanır.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Değerlendirme Gereklilikleri

Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, ders programlarının genel amaçlarını ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ödevi verir. Öte yandan öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgesine puan olarak yazılır. Puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir.


85 – 100 5 Pekiyi


70 – 84 4 İyi


55 – 69 3 Orta


45 – 54 2 Geçer


0 - 44 1 Başarısız


Dönem puanı, yılsonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Dönem notu ile yılsonu notu ise beşlik not sistemine göre yönetmelik hükümlerince belirlenir. Beşlik not sisteminde başarı dört, başarısızlık bir notla değerlendirilir.


Ölçme ve Değerlendirme Niteliği ve Sayısı

1,2 ve 3. Sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları öğretmen tarafından gözlemlenir. Öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan projeler bu gözlemlere göre belirlenir.


4.Sınıfta haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.


1. Özel Eğitim İhtiyacı Politikasının Amacı

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu özel eğitim ihtiyacı politikası, okulumuzda seçilen bir komisyon tarafından oluşturulmuştur. Belgenin oluşturulmasında IB standartlar ve uygulamalar belgesi dikkate alınmış olup Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda yapılan uygulamalar, yazılı bir belge haline getirilmiştir. Bu belge, tüm öğrencilerimizin IB ve Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu amaçları ışığında IB programları ve müfredatlarına dâhil edilme politikalarını içermektedir. Komisyon üyeleriyle yapılan toplantılar doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı politikamız geliştirilmeye devam edecektir.


2. Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu Amaç Bildirgesi

Çağdaş ve bireysel farklılıkların önemsendiği bir öğrenme ortamında; ileri teknoloji olanaklarıyla bezenmiş, Atatürk’ün ilke ve düşüncelerini benimsemiş, huzurlu bir dünya için araştıran, sorgulayan, üretken, geçmişle gelecek arasında köprü kurabilen, bilgili ve duyarlı genç bireyler yetiştirmektedir.


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu olarak amaçlarımız arasında öğrencilerimizin ilgi alanlarını ve potansiyellerini ortaya çıkarabilmek için sahip oldukları merak duygusunu tetikleyerek, tüm öğrencilerimizin dâhil olabileceği bir müfredatla, araştırıp sorgulayarak bilgiye oluşan ve bu bilgiyi, bütünsel bir yaklaşımla topluma faydalı şekilde kullanan bireyler yetiştirebilmek yer alır.


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu müfredatı, kültürler arası bir anlayışı benimseyerek önce kendi kültürünü, daha sonra farklı kültürleri öğrenerek sahip olduğu bilgiler arasında köprü kurabilen ve tüm farklılıklara saygı duyabilen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okulumuzun öğrenci çeşitliliğini; öğrenme ortamını zenginleştiren, çalışanlarımızın bireysel farklılıklarının farkında olmalarını sağlayan ve düşüncelerini derinleştirme fırsatları sunan olumlu bir kaynak olarak kabul ederiz.


Özel Eğitim İhtiyacı

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, öğrenimi gerçekleştirmek ve akademik olgunluğu kolaylaştırmak için müfredatta düzenleme yapılmasına ihtiyacı olan öğrencileri içermektedir. Tuzla Özel Eğitmen İlkokuluna zihinsel engeli olan çocuklar kabul edilmezler. Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu, kabul ettiği öğrenciler için aşağıdaki eğitim ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar hazırlar:


a) Farklılaştırılmış eğitim programına sahip öğrenciler


b) Psikolojik danışmanlık desteğine ihtiyaç duyan öğrenciler


c) Akademik becerilerini zenginleştirmek isteyen yüksek başarıya sahip veya yetenekli öğrenciler


d) Ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler


Özel Eğitim İhtiyacı Programının Hedefleri

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, öğrenimi gerçekleştirmek ve akademik olgunluğu kolaylaştırmak için müfredatta düzenleme yapılmasına ihtiyacı olan öğrencileri içermektedir. Tuzla Özel Eğitmen İlkokuluna zihinsel engeli olan çocuklar kabul edilmezler. Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu, kabul ettiği öğrenciler için aşağıdaki eğitim ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar hazırlar:


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu özel eğitim ihtiyacı programının hedefleri şunlardır:


a) Farklı türde ihtiyaçlara sahip olan öğrencilerimizi tespit ederek, onlara huzurlu bir ortam sağlamak, bireysel farklılıkları belirlemek ve bunları faydalı hale getirebilmek,


b) Öğrencilerimizin tamamının, çeşitli yöntem teknikler yardımıyla müfredata ulaşmalarını sağlayabilmek,


c) Öğrencilerimizin başarısını ve dönemsel gelişimlerini kaydetmek, izlemek, gerektiği zaman bireysel eğitim planında revize etmek ve öğrencinin tüm öğretmenleriyle paylaşabilmek,


d) Öğrencilerimizin değişen ihtiyaçlarını öğretmenler, danışmanlar ve rehberlik servisinin katıldığı toplantılarla belirlenmesi ve alınan kararların veliler ile paylaşılmasından sonra öğrenci için bireysel eğitim planı oluşturabilmek,


e) Öğrencilerimizin tamamını eşsiz yeteneklerine ulaşmaları konusunda desteklemek.


Dahil Etme


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda, öğrencilerimizin bedensel ve zihinsel ihtiyaçlarına en uygun öğrenme ortamını hazırlamak için tüm çalışmalar yapılmaktadır. Dâhil etme, tüm öğrencilerimiz için, sıralanan unsurlarla sınırlı kalmamak üzere değişik şekilde uygulanabilir:


a) Öğrencinin önceki öğrenimlerinden edindiği deneyim


b) Öğrencinin yeterlilikleri


c) Etüt konusu


d) Farklı bir çalışma alanı


e) Ek süre


Farklılaştırılmış Eğitim Programı

Tüm öğrencilerin gerçek performansına erişebilmesi için müfredatın en uygun şekilde yapılandırıldığı sistemin tamamıdır. Farklılaştırılmış Eğitim Programı, öğrencilerin bireysel farklılıklarını merkezine alarak tüm akademik ihtiyaçlarına özel cevap verebilmek için öğretmenlerimize yardımcı olur. Öğretmenlerimizin kullandığı farklılaştırma yöntemlerinden bazıları şunlardır:


- İçerik -> Dersin içeriğini oluşturan kaynakları değiştirerek, öğrencinin öğrenmek istediklerini farklı yollarla seçmesine fırsat sunar.


- Süreç -> Öğrencilerin öğrenmek istediği bilgi çeşitliliğini sağlar ve seçim yapmasını destekler.


- Ürün-> Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri sunarken seçim yapmalarını sağlayarak, güçlü yönlerini arttırır.


Farklılaştırılmış Eğitim Programı öğrencinin ilgi ve tercihine göre de şekillenebilir. Bu program IB tarafından özetlenen ‘İyi Uygulamanın Dört Prensibi’ ile ilişkilidir.


İyi Uygulamanın Dört Prensibi

1. Kimlik Oluşumu ve Öz Saygı Geliştirme

Öğrencilerimizin tamamının farklı bireysel ihtiyaçlarını bilerek bunlara önem vermek, onların kişiliklerinin güçlenmesini destekler ve öz saygılarının oluşmasına teşvik eder. Öğrencilerimizin hepsi okulun tamamında kabul gördüklerini hissettiklerinde, öğrenen profillerini gerçekleştirme ve geliştirme konusunda daha istekli olur. Öğrenme ortamı huzurlu olan öğrenciler, akademik çalışmalar için daha fazla fırsat bulmaya çalışır. Bilgiye ulaşmanın en önemli yollarından biri olan araştırma eylemini istekle gerçekleştirir. Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını kabul etmek ve bunlara saygı duyarak olumlu yönde değerlendirmek, açık görüşlü bir yapıya sahip kültürler arası anlayışa sahip bireyler yetiştirmemizi sağlar.


Öğrencilerimiz bilgiye ulaşırken sınıf ortamında birbirlerini tanır, farklılıklarına saygı duyar ve birlikte çalışarak üretir. Böylece öğrenciler kişisel ilişkiler kurmada aktifleşir, bilgiler arası bağlantı kurmada gelişir ve olaylara çoklu perspektiften bakar. Bir gruba dâhil olarak çalışan öğrencinin aidiyet duygusu, öz saygısı ve kendine güveni artar.


Sınıf içi etkinliklerin zenginleştirilmesiyle ilgili öğretmenlerimiz eğitimler alır. Etkinlikler öğrencilerin iletişimlerini arttırmaya yönelik olur. Her öğrenciye iletişim kurma ve öğrendiği bilgileri sunma imkânı sağlanır. Yaşıtlarıyla öğrenmeyi gerçekleştiren, öğrendiği bilgileri grup önünde sunan bir öğrenci kabul gördüğünü fark edip kendini değerli hisseder ve böylece yeni deneyimlere daha açık olur.


2. Önceki Bilgilerin Ele Alınması

Öğrencilerin, daha önceki akademik yaşantılarında edindikleri bilgileri hatırlayıp yeni edinecekleri bilgilerle bağlantı kurmaları istenmektedir. Ünite başlamadan önce öğretmenin çocuğun geçmiş bilgilerini yüzeye çıkarması ve yeni üniteyle ilgili bağlantı kurabilmesi için ön bilgi vermesi öğrenimin en önemli parçalarından biridir.


3. Yapılandırma

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu IB’nin hayat boyu öğrenen bireyler yetiştirme hedefini gerçekleştirmek için gayret göstermektedir. Öğretmenler, öğrencilerin bilgiye ulaşmasında kullanacağı stratejileri belirlemesine yardımcı olur. Öğrenciler bu konuyla ilgili deneyim kazandıkça öğretmenler destek miktarını azaltır.


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu alt becerileri; üst bilişsel, sosyal ve bilişsel olarak üçe ayırır. Üst bilişsel stratejiler, öğrencilerin düşünme, farkında olma ve etkileşimde olma yoluyla düşüncelerini anlamalarına ve öğrendiklerini değerlendirebilmelerine ortam hazırlar. Sosyal stratejiler, grup içi çalışma ve tartışmalar sayesinde öğrencilerin iş birliği içinde çalışmasını destekler. Bilişsel stratejiler ise, öğrencilerin, bir şeyin öğrenilmesini gerçekleştirmek için bazı teknikleri uygulayabilmesini sağlar.


4. Öğrenimin Devamlılığı

Öğrenimin devamlılığı, öğrencilerin öğrenim basamağının bir üst seviyesine geçmesi için, öğretmen düşüncelerinin devamlılığını destekleyecek deneyimler kazanmasını sağlar. Öğrencinin öğrenimini sorgulamaya dayalı olarak geliştirmesi hedeflerimizden biridir. Öğrencinin bu hedefe ulaşmasını kolaylaştırmak için öğretmenler, konuya ait stratejilerle birlikte okulun diğer öğretmenleriyle konuşarak farklı stratejiler de kullanır. Öğrencilerin birbirleri arasındaki iletişimi arttırmak ve bilgi akışını güçlendirmek için disiplinler arası anlayış uygulanır. Bu planlamayla öğrenciler kavramları öğrenirken akranlarından destek alır ve önceki bilgileriyle bağlantı kurma fırsatı bulur. Tüm öğretmenler, bu süreçte planlı ve iş birliği içerisinde çalışır. Tüm aşamalar, öğrencilerin araştırıp- sorgulayarak konuların ayrıntılarını keşfetmesine, edindikleri bilgiler arasında bağlantı kurarak doğru şekilde kullanmalarına ve farklı açılardan bilgileri inceleyerek empati geliştirmesini sağlar.


Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrenciler İçin Roller

1. Öğretmenin Rolü

1.1 İngilizce Öğretmeni

İngilizce öğretmenleri, akademik öğretimin, dil kazanımlarının ve becerilerinin öğretmenidir. Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu, okula kabul edilecek olan tüm öğrencilerin dil yeterlilik seviyesini belirlemek için bir sınav uygulamaktadır. İngilizce öğretmenleri, dili anlama ve geliştirmeyi destekleyici yöntem-teknikleri kullanabilmek için diğer branş öğretmenleriyle iş birliği yapar.


İngilizce öğretmenleri, farklı seviyelerdeki öğrencilerin kendi hız ve stilinde öğrenmelerine yardımcı olmak için bireysel veya küçük gruplar halinde verilecek derslerin planını hazırlar.


İngilizce öğretmenleri ayda iki kez toplantı yaparak okul genelindeki durumu değerlendirir. Dönemde iki kez düzenlenen veli toplantılarıyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaparlar.


1.2 Branş Öğretmenleri

Branş öğretmenleri müfredatın hazırlanmasında izlenecek sırayı ve kazanımları belirler. Branş öğretmenleri, diğer öğretmenlerle dersleri planlar ve geliştirir. Öğrencinin bireysel farklılıklarına yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılamak için müfredatı revize etme konusunda diğer öğretmenlerle iş birliği yapar.


Branş öğretmeni, ünite boyunca yaptığı ölçme değerlendirme sonuçlarına göre, çocuğun dönüşümlü düşünme notları ve ders içindeki performansından yola çıkarak; öğrencinin farklılaştırılmış eğitime ihtiyacı olup olmadığına karar verir. Öğrencinin gelişimi ile ilgili fikirlerini sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenle paylaşarak plan yapar.


Okul psikoloğu yılın başında kayıt esnasında görüşme yaptığı öğrenciler de dâhil olmak üzere tüm öğrenciler ile ilgili bilgi vermek için öğretmenlerle toplantı yapar. Görüşmeler sırasında fark edilen, öğrencinin akademik gelişimini destekleyecek tüm izlenimler farklılaştırılmış eğitimin planlaması için öğretmenlerle paylaşılır.


Her dönemin sonunda gerçekleştirilen gün içi toplantılarda, öğrencilerin bireysel farklılıkları değerlendirilerek farklılaştırılmış eğitimleri duruma göre revize edilir.


1.3 Psikolojik Danışmanlık Birimi

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ekolü, bireysel farklılıkları temel alarak, öğrencinin yıl içindeki tüm sorun ve başarılarıyla sisteme dâhil olabilmesi, bulunduğu noktada daha ileriye gidebilmesi ve ihtiyaç duyduğu her anda psikolojik destek alabilmesini sağlamayı amaçlar. Psikoloğu, öğrencinin duygusal ve bilişsel gelişim alanlarına dair ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra öğrencinin, öğretmenin, velinin veya kendisinin gerek gördüğü her noktada kısa veya uzun soluklu çalışmalar yapar. Tespit edilen problem, okul ortamında çözülemeyip terapötik bir ilişki gerektiriyorsa öğrenciyi bir uzmana yönlendirir. Psikolog, okul müdürü ve öğrencinin danışman öğretmeniyle toplantılar yapar. Bu toplantıların sonucunda çocuğun destekleneceği alanları belirleyerek plan yaptıktan sonra, öğrencinin problemiyle ilgili velileri telefon görüşmesi veya bireysel görüşmelerle bilgilendirir. Veliler ihtiyaç duyduklarında randevu alarak görüşme sıklığını arttırabilir.


1.4 Okul Hemşiresi

Okul hemşiresi, öğrencinin okul içindeki durumunu olumsuz yönde etkileyecek tıbbi konularda destek sağlamaktadır. Ünitelerin tıbbi bilgi ve sağlıkla ilgili konularında öğretmenlerle iş birliği yapar, bilgi kaynak ve değişiklik sağlar. Derslere katılarak ilgili konularda sunum yaparak öğrencileri bilgilendirir. Öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili kontrol ve müdahaleleri yaparak ailelere bilgi verir. Okul genelinde tıbbi konular ve sağlıkla ilgili tavsiyeleri desteklemek için öğretmenler, idare ve okul personeliyle iş birliğinde olur.


Özel Eğitim Politikası Uygulamalar

1. Özel Eğitim Desteğine İhtiyacı Olan Öğrenciler

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulu öğrenciyi okula kabul sürecinde akademik bir sınava tabi tutar. Bu sınavın yanı sıra öğrencinin danışman öğretmeni, veli ile bir görüşme yapar. Bu görüşmenin amacı; Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunun eğitim sistemini anlatarak öğrencinin ve velinin beklentilerinin bu eğitim sistemi tarafından karşılanıp karşılanmadığına karar vermektir. Öğrencinin okula kabulüyle birlikte öğrenim ihtiyaçları, akademik destek planı belirlenir, öğretmenler bilgilendirilir ve farklılaştırılmış çalışmalar planlanır.Öğrencinin akademik seviyesinin belirlenmesinin ardından öğrenci, psikolog ile görüşür. Duygusal veya davranışsal desteğe ihtiyaç duyacağı alanlar belirlenir. Özel eğitime ihtiyacı olan ( zihinsel engelli, konuşma ve dil problemi yaşayan, işitme engeli bulunan) öğrenciler kabul sınavına alınmazlar. Tüm bu süreçlerde öğrenciyle ilgili ortaya çıkan ihtiyaçlar öğrencinin dersine giren öğretmenlerle toplantılarda paylaşılır.


2. Dil Desteğine İhtiyaç Duyan öğrenciler

Öğrencinin okula kabul sürecinde yapılan akademik değerlendirmenin İngilizce bölümündeki başarıya göre, öğrenciye grup veya bireysel farklılaştırılmış program uygulanır. Öğrencinin başlayacağı sınıfın dil seviyesine ulaşması için tatil döneminde ek çalışmalar yapılmaktadır.


Öğrenciler birbiriyle ve öğretmenleriyle rahat iletişim kurabilecek ve dersi güçlük çekmeden takip edebilecek seviyeye gelene kadar ek derslere devam edilir.


3. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Desteğine İhtiyacı olan Öğrenciler

Psikolojik danışmanlık desteğine ihtiyacı olan öğrenciler;


- Öğretmen önerisiyle


- Veli tavsiyesiyle


- Psikolog gözlemiyle


- Öğrenci isteği ile belirlenir


Psikolojik danışmanlık desteğinin sebebi akademik, sosyal, duygusal veya davranışsal sebeplerden olabilir. Her durumda yapılan destek çalışmaları veliye bildirilir. Öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal veya davranışsal değişim hedeflerine ulaşabilmesi için okuldaki psikolojik danışmanlık desteğinin yetersiz olacağı düşünülürse, öğrenciler bir uzmana yönlendirilir. Psikolog öğrencinin terapötik sürecini takip eder, uzmandan bilgiler alır ve okulda gerekli desteği sağlar. Psikoloğun her öğrenci ile bireysel görüşme sıklığı farklılık gösterir. Bu sıklık öğrencinin ihtiyacına göre belirlenir.


Psikolog bireysel görüşmeler dışında sınıflarda grup çalışmaları da yapar. Bu çalışmalar sınıfların ihtiyacına yönelik olarak planlanır. Anketler öğrencilere uygulanır, değerlendirilir ve gerekiyorsa farklılaştırma programları düzenlenir. Bu grup çalışmaları, iki haftada bir olacak şekilde hazırlanır. Ancak yıl boyunca ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara göre artış gösterebilir.


4. Sağlıkla İlgili Desteğe İhtiyacı Olan Öğrenciler

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda yıl boyunca lisanslı bir hemşire görev yapmaktadır. Hemşire herhangi bir sağlık endişesi veya tıbbi teşhisi olan öğrencileri tanımlar ve takip eder. Öğrencilerin sağlık formları toplanır ve gözden geçirilir. Sağlık problemi olan öğrenciler, lisanslı bir tıp doktoru tarafından konulan tanıyı belgelemek zorundadır. Tanısı olan öğrencilerin kullandığı ilaçlar hemşire tarafından takip edilir. Hemşire öğrencilerin yaşadıkları sağlık durumuyla ilgili öğretmenleri, idareyi ve veliyi bilgilendirir. Bunun dışında ünitelerle bağlantılı olarak ihtiyaç duyulan tıbbi bilgilendirmelere destek vermek için öğretmenlerle iş birliği yapar.


5. Maddi Desteğe İhtiyacı Olan Öğrenciler

Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda, öğrencilere farklı oranlarda burs desteği verilmektedir. Öğrencinin ihtiyacına göre öğrencilere eğitim, yemek, kıyafet ve servis desteği sağlanmaktadır. Burslu öğrencilerin isimleri kurum tarafından gizli tutulmaktadır.


Özel Eğitim Politikasının Veli ve Öğrencilerle Paylaşılması


Tuzla Özel Eğitmen İlkokulunda, öğrencilere farklı oranlarda burs desteği verilmektedir. Öğrencinin ihtiyacına göre öğrencilere eğitim, yemek, kıyafet ve servis desteği sağlanmaktadır. Burslu öğrencilerin isimleri kurum tarafından gizli tutulmaktadır.Ünitelerin planlanması, farklılaştırılması, ölçme değerlendirme çalışmaları, ders içi gözlemler bu politikanın uygulanmasının kanıtlarını sunacaktır.

  •   İstasyon Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. No:123 Tuzla/İstanbul
  •   +90 216 446 48 46
  •   +90 216 446 42 44
  • [email protected]

Eğitmen'e Dair

Eğitmen Okulları bir grup idealist ve girişimci öğretmen tarafından 2002 yılında Erenköy'de Eğitmen Dershanesiyle eğitim hayatına başladı. Kazanılan tecrübe ve bilgi birikiminin sonucunda 2012 yılında Kozyatağı, 2013 yılında Tuzla Villa VIP, 2015 yılında Tuzla Merkez Kampüsleriyle eğitim - öğretim hayatına devam etmektedir.


Galeri


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_pconnect() in /home/egitmener/public_html/connect.php:6 Stack trace: #0 /home/egitmener/public_html/Politikalar.php(789): include() #1 {main} thrown in /home/egitmener/public_html/connect.php on line 6